kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 626 1982 1686 21/03/1984
 
BELEDİYENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN, SEKİZ YIL
ÖNCE YAPILAN İHALE İŞLEMİNİN, SATILAN ARSANIN YERİNİN SAPTANAMADIĞI,
İLGİLİNİN KENDİSİNE SATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ YERİN İSE İMAR PLANINDA
KAMU YARARINA TAHSİS EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE İDARECE GERİ ALINAMAYACA-
Ğİ HK.<
Belediye meclisi, 1.10.1969 tarihinde, 1954 yılında tapulamada 5187
parsel numarası ile belediye adına tapuya kaydedilmiş olan arsanın,
özel parselasyon yapılarak satışını kararlaştırmıştır. Bu karar gereği
yapılan özel parselasyonda Ada 3 parsel 5 olarak numaralandırılan arsa
1973 yılında 2490 sayılı yasaya göre açık artırma usulüyle yapılan
ihale sonucu davacıya satılmıştır.
Davacı, ihale yoluyla satılan arsanın tapusunu almamakla birlikte; da-
vacının kendisinin ve 1972 yılında yapılan ihalede eşinin aldığı arsa-
ların bulunduğu yer olduğunu öne sürdüğü 1977 yılındaki tapulamada
5749 parsel numarasıyla saptanan yere, belediyeden gerekli ruhsatı
alınarak ev yapılmıştır.
Ancak belediye encümeni, 7.4.1981 tarihinde, özel parselasyon yapıla-
rak 1973 yılında ihale işlemiyle davacıya satılan arsanın yerinin sap-
tanamadığı, davacının eşinin ev yaptığı 5749 parsel sayılı arsanın ise
İmar Planında ilkokul, çocuk bahçesi, yol olarak kamu yararına tesbit-
li olduğu, bu yerlerin satılamıyacağı gerekçesiyle davacıya arsa satı-
şına ilişkin 19.4.1973 tarihli ihale işlemini iptal etmiştir.
Davacı, mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla belediye encümeninin bu ka-
rarının iptalini istemektedir.
İdarenin hukuka aykırı bulunan işlemlerini dava açma süresi içinde ge-
ri alabileceği açık bulunmaktadır. Ancak dava açma süresi geçtikten
sonra bir idari işlemin geri alınabilmesi, idarenin söz konusu işlemi
ilgilinin hilesi nedeniyle veya açık hataya düşerek tesis etmesi hal-
lerinde mümkündür. Bu haller dışında, dava açma süresi geçmiş bir ida-
ri işlemin, hukuka aykırı olduğunun saptandığından bahisle geri alın-
ması olanaksız bulunmaktadır.
Dairemizce verilen ara kararı ile getirtilen işlem dosyasının incelen-
mesinden ise, belediye meclisi kararı gereği özel parselasyona tabi
tutulan söz konusu arsanın 1973 yılında 2490 sayılı Yasaya uygun biçim
de yapılan ihale işlemiyle davacıya satıldığı anlaşılmakta olup; huku-
ki bir sakatlık niteliğinde olmayan arsanın yerinin saptanamadığı gibi
bir sebeple 8 yıl önce yapılmış ihale işleminin iptali yoluna gidilme-
sine olanak görülmemektedir.
Öte yandan 6785 sayılı Yasanın 31.maddesinde, İmar ve yol istikamet
planlarında umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan hazineye ve
hususi muhasebeye ait arsaların Bakanlar Kurulu kararı ile belediyele-
re terkedileceği, ancak bu gibi yerlerin belediye tarafından satılamı-
yacağı hükme bağlanmıştır. Fakat davacının kendisine ve eşine satıldı-
ğını öne sürdüğü 5749 parsel numaralı yerin, belediyenin özel mülkü
olduğu, anılan yasa hükmü gereği belediyeye devredilen bir yer olmadı-
ğı dava işlem dosyaların incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davalı idarece ileri sürülenin aksine; 1973 yılında yapı-
lan ihale işlemiyle 6785 sayılı Yasanın 31.maddesine aykırı biçimde
bir arsa satışı da söz konusu bulunmamaktadır. Belediyeye ait 1973 yı-
lında davacıya satılan arsanın, İmar planında kamu yararına tahsisli
olması da, arsa satışına ilişkin ihale işleminin geri alınmasını ge-
rektirecek bir hukuki sakatlık olarak kabul edilemez. Davacıya 8 yıl
önce satılan yerin, İmar planında kamu yararına tahsisli olduğu sap-
tandığı takdirde, ancak belli idari usuller uygulanarak tesis edilecek
işlemde söz konusu arsaların imar planı doğrultusunda kullanılması
mümkündür.
Belirtilen durum karşısında, davacıya arsa satışına ilişkin 2490 sayı-
lı Yasaya uygun olarak 1973 yılında yapılan ihale işleminin iptali yo-
lunda, davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata uyar-
lık görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle belediye encümeninin mevzuata aykırı dava konusu
kararının iptaline karar verildi.
(MS/MÜ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA