kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 939 1987 882 20/10/1987
 
YIKMA VE PARA CEZASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇI-
LAN DAVADA VERİLEN DİLEKÇE RET KARARININ TEMYİZ EDİLDİĞİ VE HENÜZ SO-
NUÇLANMADIĞI GEREKÇESİYLE AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİNDE İSA
BET BULUNMADIĞI HK. <
Dava, belediye encümeni kararının davacıya ait binaya yapılan ilavenin
yıktırılmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahke-
mesince, davacının daha önce işyeri olan ana binanın ön bahçesine yap-
tırdığı eklentinin yıktırılmasıne ve 5.000.000 lira para cezası veril-
mesine ilişkin belediye encümeni kararının iptali isteğiyle açtığı da-
vanın 2577 sayılı Yasanın 15.maddesinin 1/d bendi uyarınca reddedilme-
si üzerine, bu kararın temyiz edildiği ve henüz sonuçlanmadığı, bu de-
fa anılan belediye encümeni kararının yıkıma ilişkin kısmının iptali
isteğiyle bu ikinci davayı açtığı ve bu davanın da, tarafları ve konu-
su görülmekte olan dava ile aynı olduğu belirtilerek açılmamış sayılma
sına karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiş-
tir.
Dosyanın incelenmesinden belediye encümeninin yıkma ve para cezasını
içeren kararının iptali istemiyle açılan davada encümen kararının yıkı
ma ilişkin kısmının iptali istemiyle 30 gün içinde yeniden dava açıl-
mak üzere dilekçenin reddedildiği ve İdare Mahkemesinin kararın gereği
nin yerine getirilerek bu davanın açıldığı anlaşılmakta olup, dava di-
lekçesinin reddi yolundaki kararın temyiz incelemesi sonunda bozulması
nın söz konusu olması halinde her iki dosyanın birlikte incelenmesinin
mümkün bulunduğu, onanması durumunda ise davacıya yargı yolunun kapan-
mış olması halinin doğacağı gözönüne alınmadan davanın açılmamış sayıl
masına karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın açılmamış sayılması yolundaki temyize ko-
nu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA