kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1992 52 1992 10 10/02/1992
 
DAYANAĞI OLAN YASA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VE DÜZENLEDİĞİ KONULAR, ESA-
SEN BELEDİYE KANUNUYLA BELEDİYELERİN GÖREVLERİ ARASINDA YER ALAN DER-
SAADET HAMALLARINA MAHSUS TALİMATIN, BELEDİYE KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN
İTİBAREN YÜRÜRLÜKTEN KALKTIĞI HK.(*)<
23 Ağustos 1325 tarihli ve 146 sayılı Dersaadet Hamallarına Mahsus Ta-
limatın yürürlükte olup olmadığı konusunda oluşan duraksamanın gideril
mesi amacıyla istişari düşünce istenilmesi üzerine gereği görüşülüp dü
şünüldü:
1580 sayılı Belediye Kanununun mülga kanunlar başlıklı 162.maddesinde,
23 Eylül 1293 tarihli Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunlarının ekle-
riyle birlikte kaldırıldığı hükmü yer almıştır. Bu hükümle, Dersaadet
Hamallarına Mahsus Talimatın hukuki dayanağı olan Kanun yürürlükten
kalkmış bulunmaktadır.
150 sayılı Belediye Kanununun belediyenin görevlerine ilişkin 15.madde
sinin 8.bendinde yer alan, mürebbiye, sütnine, hizmetçi, çamaşırcı,
uşak, hamal, şoför, arabacı, kayıkçı, berber, mevaddı gıdaiye, süthane
lerde hizmet edenlerle süt satanlar ve emsali ve halk ile temas eden
hizmet erbabı işçilerin sıhhi ve fenni muayenelerini yaptırmak, ehli-
yet ve sıhhat vesikaları olanların işlemlerine izin vermek ve bunları
daima tescil ederek müseccil olmayanları menetmek yolundaki hükümle de
bu konu düzenlenmiştir.
Belediye Kanunu ile belediyelere verilen bu görevlerin daha ayrıntılı
olarak düzenlendiği yönetmelikler çıkarılmak suretiyle, hamalların sağ
lık muayenelerinin yaptırılması, ehil olanlara belge verilmesi, izin
verilenlerin tescilinin yapılması, tescili yapılmamış olanların meslek
ten men edilmesi konularında açıklık getirildiği görülmektedir.
Açıklanan nedenlerle, dayanağı olan Kanunu yürürlükten kaldırılan ve
anılan Talimatla düzenlenmiş bulunan konuların, esasen, 1580 sayılı Be
lediye Kanunu ile belediyelerin görevleri arasında yer aldığı anlaşıl-
dığından, Dersaadet Hamallarına Mahsus Talimatın 1580 sayılı Belediye
Kanununun yürürlüğünden itibaren yürürlükten kalktığına karar verildi.

(29.2.1992 GÜN VE 21157 SAYILI RG'DE YAYIMLANMIŞTIR.)BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA