kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1900 1986 2381 06/10/1986
 
DAVA KONUSU HACZİN DAYANAĞI OLAN BORCUN TAHSİL EDİLEBİLİR HALE GELİP
GELMEDİĞİ HUSUSU İLE HACZİN USULÜNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSLA-
RININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. <
Uyuşmazlık, TEK Oymapınar ve yöresi HES İşletme Müdürlüğünün vergi ve
gecikme zammı borcu nedeniyle TEK-SS
Müdürlüğünün bankalardaki alacaklarına konan haczin yasal olup olmadı-
ğı hususundan doğmuş olup Vergi Mahkemesince söz konusu borcun Vergi
Dairesince tahsil edildiğinden bahisle karar verilmesine yer olmadığı-
na karar verilmiş bulunmaktadır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62 ve mü-
teakip maddelerine dava yoluna gidilerek veya gidilmeksizin ödenilmesi
zorunlu hale gelen kamu alacağının tahsili için haciz işlemine geçile-
ceği, haczin nasıl yapılacağı, sonuçlarının ne olduğu açıklanmış bulun
maktadır.
Olayda ise, TEK Oymapınar HES İşletme Müdürlüğünün borcu nedeniyle
TEK.SS Akdeniz Dağıtım Müessese Müdürlüğünün bankalardaki alacağına ko
nulan haczin yasa hükümlerine aykırı olduğu ileri sürüldüğüne göre Ver
gi Mahkemesince sözkonusu borcun 6183 sayılı Yasada öngörülen aşamalar
dan geçerek tahsil edilebilir hale gelmiş bir amme alacağı olup olmadı
ğı, bilahare bankalardaki alacağa uygulanan haczin usulüne uygun yapı-
lıp yapılmadığı, davacı kurumun amme borçlusu durumunda bulunup bulun-
madığı hususları araşırılarak işin esası hakkında karar verilmesi gere
kirken borcun Vergi Dairesince tahsil edilip bunun sonucu olarak haciz
işleminin kaldırıldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına
karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile yukarıda belirtilen
esaslara göre, işin esası hakkında yeniden karar verilmek üzere temyi-
ze konu Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.

RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA