kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1999 5231 1997 2010 18/10/1999
 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ ZABITA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ YÖ-
NÜNDEN İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNDE DENETİM YETKİSİNİN BULUNMADIĞI HK.<
Davalı idarece tesis edilen ve Merkez Belediye Başkanlıklarına tebliğ
edilen zabıta hizmetlerine ilişkin denetim, gözetim ve eşgüdüm görev-
lerinin 1.1.1995 tarihi itibariyle BÜyükşehir Zabıta Müdürü tarafından
yürütüleceğine ilişkin işlemdeki "denetim" ibaresinin iptali istemiyle
açılan davada; 3030 sayılı Yasanın 6/n ve 14/n maddesi ile anılan Ya-
sanın uygulama yönetmeliğinin 23. ve 53. maddelerinin birlikte ince-
lenmesinden, büyükşehir belediye başkanlığının ilçe belediyeleri üze-
rindeki denetime ilişkin tasarruf yetkisinin sadece belediye hizmet-
lerinin yürütülmesine ilişkin olduğu, zabıta hizmetleri yönünden ise
bu yetkinin gözetim ve eşgüdüm ile sınırlı olduğunun anlaşıldığı ge-
rekçesiyle "denetim" ibaresini iptal eden ... İdare Mahkemesinin ...
gün ve ... sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577
sayılı Yasanın 49.maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması is-
tenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına
bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve
Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
BŞ/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA