kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 2760 1982 4014 03/10/1984
 
MÜLGA 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN 48.MADDESİ GEREĞİNCE 5 YIL İÇİNDE YA-
PI YAPILMADIĞI TAKDİRDE YERİN KAMULAŞTIRILACAĞI KONUSUNDA TESİS EDİLEN
İŞLEMDE İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, davacıların müştereken maliki oldukları taşınmazın 6785 sayılı
İmar Kanununun 48.maddesi uyarınca 5 yıl içinde üzerinde plana uygun
inşaat yapılmadığı takdirde kamulaştırılacağı yolunda Belediye Meclisi
kararıyla tesis edilen işlemin davanın özeti bölümünde belirtilen ne-
denlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
6785 sayılı İmar Kanununun 1605 sayılı Yasa ile değişik 48.maddesinde,
İskan sınırları içinde, esasen kanalizasyon mevcut olan veya fenni şe-
kilde fosseptik yapılması mümkün, yol, su, elektrik gibi belediye te-
sisleri tamamlanmış ve belde hizmetleri götürülmüş bulunan yerlerde,
plan ve mevzuat gereklerine göre müstakilen yapı yapılması mümkün oldu
ğu halde boş duran arazi ve arsalarla içerisinde bir kısmı veya tamamı
yanmış, yıkılmış veya iskana elverişsiz hale gelmiş bulunan yerlerden,
belediye meclislerince tesbit edilenlerin sahiplerine, bu yerlerde
imar planında ve yönetmelikte belirtilmiş esaslara uygun inşaat yapma-
sının tebliğ edileceği, tebliğ tarihinden itibaren beş yıl içinde pla-
na uygun inşaat yapılmadığı takdirde bu yerlerin belediyelerce kamulaş
tırılacağı kurala bağlanmıştır.
Olayda, uyuşmazlık konusu taşınmazın onaylı imar planında altı katlı
blok nizam mesken sahasında kaldığı kanal, yol, su, elektrik gibi tüm
belediye tesislerinin ve alt yapısının tamamlanmış olduğu, uzun süre-
dir üzerinde yapı yapılmaksızın boş bekletildiği, yukarıda değinilen
yasa hükmü ile öngörülen nitelikleri taşıdığı dosyada bulunan belgele-
rin incelenmesinden anlaşılmış olup, tesis edilen işlemde mevzuata ay-
kırılık bulunmamaktadır.
Hernekadar davacılar tarafından, anlaşmazlık konusu taşınmaz üzerinde
halen kullanılan ev ve bakkal dükkanının bulunduğu ileri sürülmüşse
de; sözü geçen ev ve dükkan binasının imar mevzuatına uygun yapılmış
olmadığı gibi yapı kullanma izinlerinin de bulunmadığının ara kararı-
mıza cevap olarak davalı idarece gönderilen yazının incelenmesinden an
laşılması karşısında, anılan yapıları; imar mevzuatı gereğince fen ve
sağlık bakanlarından kullanılmaya elverişli addetmeye olanak bulunmama
sı nedeniyle bu savları işlemi sakatlayacak nitelikte görülmemiştir.
Öte yandan, davacıların taşınmaz üzerinde yazlık sinema tesislerinin
mevcut olduğu yolundaki savlarına gelince; Sinema tesisi olarak nite-
lendirilen yapının, sinema perdesi asılmak amacıyla yapılmış yüksek
bir duvardan ibaret bulunduğunun keza dosyasının incelenmesinden anla-
şılması karşısında, bu yapının imar mevzuatına uygun yapılmış bina ola
rak kabulü mümkün olmadığı cihetle, davacıların bu iddiaları da soyut
bir ifadeden öteye geçmemektedir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.


BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA