kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1990 160 1989 2945 23/01/1990
 
DEKAPAJ İŞİNİN İNŞAAT İŞİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ, DOLAYISIYLA BU
İŞİ YAPANLARA ÖDENEN İSTİHKAK ÖDEMELERİNDEN GELİR (STOPAJ) VERGİSİ KE-
SİLEMEYECEĞİ HK.<
Uyuşlık; 1986 Aralık ayı işlemlerinden dolayı davacı kurum adına re'
sen salınan gelir (stopaj) vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına kar
şı açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/A-4.maddesin-
de, 42.madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (ku
rumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden vergi tevkif edileceğinin
hükme bağlandığı, öte yandan, Gelir Vergisi Kanununda ve diğer kanun-
larda inşaat ve onarım işinin neyi ifade ettiğinin tarif edilmediği,
Davacı müessese tarafından yaptırılan "dekapaJ" işinin literatürde, kö
mür üzerindeki örtü tabakasının kaldırılması, açık işletme biçiminde
üretim yapmak amacıyla, bir mostrayı ya da çok derin olmayan yatağın
(kömür yatağı) bir bölümünü örten araziyi kaldırma olarak tarif edildi
ği, inşaat ve yapının neyi ifade ettiğinin çeşitli kanunlarda açıklan-
dığı, buna göre 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 2.maddesinde; Bina
tabirinin yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek kararda gerek su üze-
rindeki sabit inşaatın hepsini kapsayacağı, 3194 sayılı İmar Kanununun
5.maddesinde, yapının, karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve
hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve
tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olduğu, 2886 sayı-
lı Devlet İhale Kanununun 4.maddesinde, yapının her türlü inşaat, ihza
rat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değişme, iyileştirme, ye-
nileştirme ve montaj işlerini kapsadığı hükümlerine yer verildiği, bü-
tün bu tariflerden inşaatın bir eserin meydana getirilmesi için yapı-
lan faaliyetler olduğu, yapılan faaliyet sonucu malzeme ve işçilik kul
lanılarak bir yapının oluşmasının sağlanmasına inşaat dendiği, olayda,
yaptırılan dekapaj işinin kömür yatağı üzerinde bulunan toprağın kaldı
rılması olduğu, bu faaliyet sonucunda ortaya eser çıkmadığı, mevcut o-
lan tabakasının başka bir tarafa nakledildiği, dosyada mevcut Bayındır
lık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu yazısında da dekapaj işinin
inşaat işi olmadığının belirtildiği, yaptırılan dekapaj işi gerek ka-
nunlarda ve gerekse bu konuda yetkili olan kuruluşlarca inşaat işi o-
larak kabul edilmediğine göre kıyaslama yolu ile istihkak ödemelerin-
den stopaj gelir vergisi kesilmesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle ka
bul ederek tarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi kararının; bozulması
isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddia-
lar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından
temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:80)

BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA