kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 607 1990 648 21/05/1990
 
İKİNCİ KEZ DERS TEKRARI ALARAK BAŞARILI OLAMIYAN VE ARASINIF ÖĞRENCİSİ
OLAN DAVACININ 2547 SAYILI YASANIN 44.MADDESİNİN A/4 FIKRASINDA SON
SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN TANINAN EK SÜREDEN YARARLANMA OLANAĞI BULUNMA-
DIĞI İÇİN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİNİN YERİNDE OLDUĞU HK.<
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3.sınıf
öğrencisi olan davacının 1987-1988 öğretim yılı Kuramsal Kimya (3-4.
dönem) dersinden vizesiz kaldığı gerekçesiyle okul ile ilişiğinin ke-
silmesine ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılan davada; 2547 sayılı
Yasanın 44.maddesinde eğitim öğretim süreleriyle ilgili olarak getiri-
len kurala uygun yapılmayan işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi
kararının bozulması isteğidir.
2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 3248 sayılı Yasayla değişik 44.
maddesinin (a) bendinin 1. ve 2.fıkraları, bir dersin devam, ara sı-
navı ve uygulama koşullarını yerine getiren öğrencilere sınav ve bü-
tünleme sınav hakkı tanımış olup, devam, ara sınavı, uygulama ve sı-
nav koşullarından birini veya bir kaçını yerine getiremeyen öğrencile-
re bir kez olmak üzere dersi yineleme hakkı vermiş ve bu koşulların
yerine getirilmemesi halinde ilişkilerinin kesileceği belirtildikten
sonra ikinci kez sınava girme koşullarını yerine getirmesine karşın
sınav ve bütünleme sınavında başarılı olmayan öğrencilere de yeniden
sınava girme koşullarını yerine getirmek koşulu ile ek sınav ve bütün-
leme sınav hakkı tanınmıştır.
Aynı maddenin (a) bendinin 4.fıkrasında ise normal öğrenim sürelerinin
yarısı kadar ek süre sonunda son sınıf ve ara sınıflar dahil toplam en
çok üç dersten başarılı olamıyan öğrencilere bu derslerden başarılı
olabilmelerini sağlamak amacı ile iki yarıyıl daha ek süre tanınacağı
belirtilmiştir.
Dördüncü fıkra, son sınıf öğrencilerinin durumunu, ara sınıf öğrenci-
lerinden farklı olarak ele almış ve son sınıf öğrencilerinin son sınıf
ve ara sınıflar dahil toplam üç dersten başarısız olmaları halinde on-
lara iki yarıyıl daha ek süre tanımıştır.
Söz konusu fıkralar birlikte incelendiğinde, yalnız son sınıfta bulu-
nan öğrenciler yönünden ders yılı, başka bir deyişle 7 ve 8.yarıyıl
sona ermeden ve bu süre sonunda başarısız olduğu ders sayısının üçten
fazla olup olmadığı araştırılmadan, öğrencinin ilişiğinin kesilmesi
olanağı bulunmamaktadır.
Olayda ise 3.sınıf öğrencisi olan davacının 2 kez ders tekrarı alarak
aldığı kurumsal kimya dersinden başarılı olmayarak tüm sınav haklarını
bitirdiği için yukarıda anılan yasanın 44.maddesinin 1. ve 2.fıkraları
uyarınca ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle uyuşmazlığa konu işlemde anılan yasa kuralına aykırılık gö-
rülmediğinden temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının
bozulmasını ve dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine karar
verildi.

(DAN-DER; SAYI:81)(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA