kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 10510 1980 832 18/11/1982
 
YETİŞME VE DENEME DÜZENİ İÇİNDE GÖREVİNDE BAŞARILI OLAN, MÜLKİYE MÜFET
TİŞLİĞİNE ATANMASINA YASAL OLARAK ENGEL BİR DURUMU OLMAYAN VE HAKKINDA
OLUMSUZ DÜZENLENEN 1975 YILI SİCİLİ DE DANIŞTAY KARARI İLE İPTAL EDİ-
LEN DAVACININ MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİNİN ONANMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU
HK. <
Dava, davacının mülkiye müfettişliğinin onanmasına ilişkin işlemin ip-
tali istemiyle açılmıştır.
1700 sayılı dahiliye memurları kanununun 6.maddesi müfettişler, Teftiş
Heyeti Reisinin inhası ve vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname
ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunurlar.
Müfettişliğe bidayetten tayin olunanlar ilk 6 ay zarfında evvelki memu
riyetleri maaşı ile bir mülazemet devresi geçirirler.
Bu müddet içinde veya sonunda müfettişlikte kabiliyet ve kifayeti görü
lemiyenler evvelki derece ve sınıflarına iade olunurlar" hükmün taşı-
maktadır.
Anılan yasa uyarınca çıkarılan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Çalış-
ma yönetmeliğinin 5.maddesinde "Mülkiye Müfettişliğine atanabilmek i-
çin Kaymakamlık sıfatını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının Mer-
kez ve İller kuruluşlarında en az 6 yıl görev yapmış ve mahrumiyet il-
çesi hizmetini bitirmiş olmak şarttır" denilmektedir. 6.madde de 5.mad
dede belirtilen niteliklere sahip olanlardan Mülkiye Müfettişi olmak
istiyenlerin gizli tezkiye varakaları, aldıkları takdirname ve ceza-
lar, yabancı dil bilgileri ve Teftiş Kurulu Başkanının bizzat yapacağı
veya müfettişlere yaptıracağı inceleme ile tesbit edilecek çalışma de-
receleri Kurul Başkanı tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendi-
rilir" 7.maddesinde ise Mülkiye Müfettişliğine ilk defa atananlar 6 ay
süre ile yetişme ve deneme dönemi geçirirler.
Bu dönem içinde, kendilerine Teftiş Kurulu Başkanının uygun göreceği
süre ile bir veya daha çok müfettişin refakatında teftiş, inceleme, a-
raştırma ve soruşturma işleri gösterilip öğretilir.
Yetişme dönemi sonunda refakatinde bulundukları müfettişler tarafından
yeterlikleriyle ilgili rapor düzenlenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına
verilir. Ayrıca bunlar tek başlarına teftiş, inceleme ve soruşturma i-
le de görevlendirilerek denenirler.
Yetişme ve deneme dönemi sonunda yeterli görülenlerin müfettişlikleri
onanır. Yeterli görülmeyenler eski görevlerine veya denk görevlere nak
len atanırlar" hükmü yer almaktadır.
Belirtilen yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan değerlendirme
ve sınav sonucu mülkiye müfettişliğine ataması yapılan davacının 6 ay-
lık deneme süresi içinde yine yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara
uygun olarak kendisine verilen işlerle ilgili çalışma raporları düzen-
lenmiş ve yeterliği konusunda gereken bilgi toplanmıştır. Adaylık süre
si içinde olan bir müfettişin asaletinin onaylanması için aranacak ko-
şullar yönetmelikte açıkça sıralanmıştır. Özlük ve sicil dosyası ile
ilgili bilgiler müfettişliğe atanma sırasında değerlendirilecek husus-
lardandır. Buna göre refakatinde teftiş yaptığı müfettişlerce çalışma-
ları yeterli görülen ve ilk atama sırasında saptanan bilgilere göre
mülkiye müfettişliğine atanmasına yasal olarak engel bir durum olmayan
ve hakkında olumsuz düzenlenen 1975 yılı sicili de Danıştay Kararı ile
iptal edildiği anlaşılan davacının mülkiye müfettişliğinin onanmasında
hukuken geçerli bir neden görülmemiştir.
Bu nedenle, hukuki dayanaktan yoksun olan dava konusu işlemin iptaline
karar verildi.


RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA