kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1998 303 1997 6176 10/02/1998
 
DAVACININ AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAİRE-
MİZİN 27.8.1997 GÜN VE 2389 SAYILI KARARI İLE BU KARARA DAYALI BARTIN
VALİLİĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA, DAVANIN DAİREMİZ
KARARINA İLİŞKİN KISMININ İNCELENMEKSİZİN REDDİ, BARTIN VALİLİĞİ İŞLE-
MİNE İLİŞKİN KISMININ İSE REDDİ HK.<
Davacının Amasra Belediye Başkanlığından düşürülmesine ilişkin Daire-
mizin ... gün ve 1997/2389 sayılı kararı ile, bu karara dayalı Bartın
Valiliğinin ... gün ve ... sayılı işleminin, Danıştay'ca verilen kara-
rın kesinleşmediği, belediye başkanlarının düşürülmesi hakkında Seki-
zinci Dairenin verdiği kararların yargı kararı olmayıp idari bir karar
olduğu, bu kararın uygulanması sonucu tesis edilen işlemin usul ve e-
sas bakımından mevzuata aykırı olduğu öne sürülerek iptali istemidir.
Dava, davacının Amasra Belediye Başkanlığından düşürülmesine i-
lişkin Dairemizin 27.8.1997 gün ve E:1997/3097, K:1997/2389 sayılı ka-
rarı ile bu karara dayalı Bartın Valiliğinin 24.10.1997 gün ve 2938
sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
T.C.Anayasasının Mahalli İdareler başlıklı 127. maddesinin 4.
fıkrasında, mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatı-
nı kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusunda-
ki denetimin yargı yolu ile olacağı kuralı yer almıştır.
2575 sayılı Danıştay Yasasının, İlk Derece Mahkemesi Olarak Da-
nıştay'da Görülecek Davalar başlıklı 24. maddesinin değişik 2. fıkra-
sında, Danıştay'ın, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen
organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri hakkındaki istemleri ince-
leyip karara bağlayacağı hükme bağlanmıştır.
1580 sayılı Belediye Yasasının değişik maddelerinde de secilmiş
organların organlık sıfatını kaybetmelerine ilişkin istemlerin Danış-
tay'da incelenerek karara bağlanacağına ilişkin kurullar bulunmakta-
dır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının Ek 2. maddesinde
de, belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organ-
lık sıfatını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danış-
tay'a gönderilen dosyalara ilişkin yapılacak işlemler ve uygulanacak
usul gösterilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında bu kararlara karşı teb-
liğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde Danıştay İdari Da-
va Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebileceği, itirazın bir ay içe-
risinde sonuçlandırılacağı ve itiraz üzerine verilen kararın kesin ol-
duğu hüküm altına alınmıştır.
Yukarıdaki düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, ma-
halli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına
ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetimin yargı
yolu ile olacağı kesin olarak kurala bağlanmıştır.
Bu durumda, 2577 sayılı Yasanın Ek 2. maddesinde belirlenen u-
sule uygun olarak Dairemizce verilen karara karşı, yine aynı madde u-
yarınca onbeş gün içinde itiraz hakkı tanınmış olup, başka bir yol bu-
lunmamaktadır.
Bu nedenle, yargı organınca verilen ve kesinleşen bu kararın
yeniden incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Davanın Bartın Valiliği işlemine ilişkin kısmına gelince;
1580 sayılı Belediye Yasasının 93. maddesinin 2. fıkrasında,
belediye başkanlığının boşaldığı veya başkanın görevden uzaklaştırıl-
dığı hallerde, belediye meclisinin on gün içinde toplanmasının vali
tarafından sağlanacağı, belediye başkanlığının boşalması halinde bir
başkan seçileceği, yeni seçilen başkanın görev süresinin, yerine se-
çildiği başkanın görev süresi kadar olduğu belirtilmiştir.
Olayda, davacının, Dairemiz kararıyla belediye başkanlığından
düşürülmesi üzerine, bu kararın doğal neticesi olarak yukarıdaki Yasa
kuralı uyarınca tesis edilen işlemde de hukuka aykırılık bulunmamakta-
dır.
Açıklanan nedenlerle, davanın Dairemiz kararına ilişkin kısmı-
nın incelenmeksizin reddine, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:97) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA