kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1995 1678 1994 4697 21/06/1995
 
ŞİRKET MAL VARLIĞINDAN TAHSİL OLANAĞI KALMADIĞI KESİN OLARAK SAPTANMA-
YAN KAMU ALACAĞININ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN KANUNİ TEMSİLCİDEN İSTE-
NEMEYECEĞİ HK.<
Degaş A.Ş.nin vadesinde ödenmeyen vergi borçlarının yönetim kurulu ü-
yesi davacıdan tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali iste-
miyle açılan davayı; 213 sayılı yasanın 3505 sayılı kanunun 2.madde-
siyle değişik 10.maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıla-
rın, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin
mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin
kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler
ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarı-
da yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükel-
leflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen a-
lınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevleri yerine ge-
tirmeyenlerin varlıklarından alınacağı, bu hükmün Türkiye'de bulunma-
yan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanacağı-
nın açıkça belirtildiği, 10.12.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3505
sayılı yasanın 2.maddesiyle değişmeden önceki şeklide idarece ve kanu-
ni temsilcilerin sorumluluğu için kasıt ve ihmalin mevcudiyeti arandı-
ğı halde değiştirilen hükümle kasıt ve ihmal sözcüklerinin madde met-
ninden çıkarıldığı ve bu tarihten sonra kanuni temsilcilerin kasıt ve
ihmallerinin aranmayacağı, ödeme emriyle istenilen amme alacaklarının
vadesinin 10.12.1988 tarihinden sonraya ait olduğu anlaşıldığından
şirket tüzel kişiliğinin mal varlığından tahsil edilemeyen amme ala-
caklarının 213 sayılı yasanın 10.maddesi hükmü uyarınca ödeme emri ile
şirketin yönetim kurulu üyelerinden istenmesinde yasaya aykırılık bu-
lunmadığı gerekçesiyle reddederek ödeme emrini onayan İzmir 3.Vergi
Mahkemesinin 5.5.1994 gün ve 1994/491 sayılı kararının bozulması iste-
nilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10.maddesinde Tüzel kişilerle küçükle-
rin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara
düşen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkül-
leri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine
getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmeme-
leri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından ta-
mamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ö-
devleri yerine getirmeyenlerin varlığından alınacağı hükme bağlanmış-
tır.
213 sayılı kanunun 10.maddesine göre, tüzel kişinin kanuni temsilcisi-
nin, tüzel kişinin vergi borçlarından sorumlu tutulabilmesi için önce-
likle, kamu alacağının borçlu olan tüzel kişiliğin mal varlığından
tahsilinin kısmen veya tamamen olanaksız hale gelmiş olması gerekmek-
tedir.
Olayda, yükümlü temyiz dilekçesinde, İzmir Liman Teknik sicilinde 3778
sayı ile kayıtlı tarak gemisi ile yine aynı sicile 4380 sayı ile ka-
yıtlı polamar I adlı gemisinin şirket adına kayıtlı olduğu, yine şir-
ketin tasfiye halindeki Güldem A.Ş. den 600.000.000 lira alacağı bu-
lunduğu ve vergi dairesince bu alacak üzerine haciz koydurulduğu ileri
sürülmekte olup, dosya içeriğinden borcun şirket mal varlığından tah-
sili için tüm başvuru yollarının tüketilip tüketilmediği anlaşılama-
maktadır.
Bu durumda, şirket mal varlığından tahsil olanağı olmadığı kesin ola-
rak saptanmayan kamu alacağının yönetim kurulu üyesi olan kanuni tem-
silciden istenmesi iolanağı bulunmadığından 3505 sayılı yasanın yürür-
lük tarihi olan 10.12.1988 den sonra kanuni temsilcilerin kasıt ve
ihmalinin varlığının aranmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile İzmir 3.Vergi Mahke-
mesi kararının bozulmasına karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA