kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1988 1382 1987 1201 05/04/1988
 
EMLAK VERGİSİ GENEL BEYAN DÖNEMİNDE VERİLEN BEYANNAMEDE BEYAN EDİLEN
HUSUSLARIN, BU BEYAN DÖNEMİNDE VERİLECEK DİĞER BİR BEYANNAMEDE DEĞİŞ-
TİRİLEBİLECEĞİ VEYA DÜZELTİLEBİLECEĞİ VE TAŞINMAZIN NİTELİĞİ İLE İLGİ-
Lİ OLUP YÜKÜMLÜ TARAFINDAN İBRAZ EDİLEN RESMİ BELGENİN, AKSİ DURUMU
İDARECE TESPİT EDİLİNCEYE KADAR GEÇERLİ OLACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; 1983, 1984 ve 1985 yıllarına ait Arsa Vergilerinin ve 1985
yılına ilişkin Arazi Vergisine ait ödeme emrinin iptali istemiyle açı-
lan davayı; iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden
ibarettir.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20.maddeleri ile Emlak Vergi
sinde tarh ve tahakkuk Usulü yazılı beyan esasına bağlanmıştır. Beyan-
namenin ne zaman ve hangi süreler içinde verileceği kanunun diğer mad-
delerinde düzenlenmiştir.
Kanunun beyanname verme süresi ile ilgili 22.maddesinin vergi dönemini
düzenleyen a fıkrasında, bina, arsa ve araziler için 5 yılda bir defa
verilecek beyannamelerin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca mükelleflerin
genel beyana davet edildikleri tarihi takip eden bütçe yılının Mart,
Nisan ve Mayıs aylarında emlakın bulunduğu yerdeki ilgili vergi daire-
sine verileceği ve bu maddenin sondan önceki 3.fıkrasında ise, beyanna
me verme süresinin Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya Bakanlığın yetki-
li olduğu hükme bağlanmıştır.
Olayda ise, yükümlünün; 1983 yılında Emlak Vergisi genel beyan dönemin
de, 10.3.1983 tarihinde verdiği Emlak Vergisi beyannamesinde, ... köyü
sınırları içinde kalan parseller ile ... parseli arsa olarak beyan et-
tiği, daha sonra bu taşınmazların vasıflarının tespit ettirilmesi için
kaymakamlığa başvurduğu, dilekçesinin Ziraat Mühendisliğine havale
edilmesi üzerine ziraat teknisyeni tarafından düzenlenen raporda, anı-
lan taşınmazların kullanış şeklinin çayır ve tarla olduğunun belirtil-
diği, ödevlinin bu rapora dayanarak düzenlediği beyannamesini raporla
birlikte dilekçe ekinde vergi dairesine gönderdiği, dilekçesinde taşın
mazların rayiç bedellerinin önceki beyannamede yanlış ve zuhule müste-
nit beyan edilmiş olduğunun bildirildiği ve vergi dairesince de arsa
beyannamesine göre yapılan tahakkuka göre ödenmeyen arsa vergisi borcu
alacağı için 1983, 1984 ve 1985 yıllarına ait olmak üzere ödeme emri
gönderildiği anlaşılmıştır.
1319 sayılı Kanunun 22.maddesinin getirdiği hükme göre 1983 yılı, Em-
lak Vergisi genel beyan dönemi olarak kabul edildiğinden, beyanname bu
yılın mart, nisan ve mayıs aylarında verilebileceği gibi Bakanlıkça be
yanname verme süresi uzatıldığından beyannamenin Ağustos ayı sonuna ka
dar verilebilmeside mümkündür.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun, emlak vergisi beyannamesinin ve-
rilmesi ile ilgili hükümlerinde; genel beyan döneminde beyanname veri-
lerek beyan edilen taşınmazlarla ilgili olarak bu beyan dönemi içinde
başka bir beyanname verilerek beyanın değiştirilmesinu veya düzeltilme
sini önleyen bir kural bulunmamaktadır.
1319 sayılı Kanunun 31.maddesi ile vergi dairesine, emlak vergisi ile
ilgili rayiç değerin tespit edilmesi hususunda inceleme görev ve yetki
si verilmiştir.
Vergi Dairesince temyiz dilekçesinde; taşınmazların, anılan kanunun
12.maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan 28.2.1983 gün ve
1983/6122 sayılı Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkındaki Karar
gereğince arazi nitelikleri bulunmadığından dolayı yükümlünün ikinci
beyanının dikkate alınmadığı belirtilmiştir.
Bu durumda idare tarafından, taşınmazların arazi niteliklerine sahip
olmadıkları ifade edilirken, ilgilinin ikinci beyanına ait beyannamesi
nin işleme konulduğu, ancak beyanın doğru olmadığı için dikkate alınma
dığı sonucuna varılmıştır.
Bununla beraber idarece, anılan 31.maddeye dayanılarak Bakanlar Kurulu
kararnamesi gereğince taşınmazların arazi olmadıklarının tespiti ile
ilgili bir inceleme yapılarak bu konuda tesis edilmiş bir işlemin var-
lığından bahsedilmemektedir.
Yükümlünün, taşınmazlarının arazi olduklarına dair resmi bir belge sun
ması karşısında, idarece; bu raporun doğru olmadığı veya noksan bulun-
duğunu sözü edilen kararnamede öngörülen hususları içeren bir inceleme
yapılarak ortaya konulması gerekirdi. Bu hususda bir tespit yapılmadı-
ğı sürece ödevlinin ibraz ettiği rapora itibar edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararı sonucu itibariyle
yerinde olduğundan temyiz isteminin reddine ve dosyanın anılan mahkeme
ye gönderilmesine karar verildi.
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA