kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 2000 433 1998 4753 09/02/2000
 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE ESKİ GÖREVİNE İADE EDİLEN DAVA-
CININ, KARAR GEREKÇESİNDE YER ALAN VE DURUMUNA UYGUN BİR GÖREVE, KA-
RARNAME HAZIRLANMASI İÇİN UYGUN BİR SÜRE GEÇİRİLEREK MAKUL BİR SÜREDE
ATANDIĞININ ANLAŞILDIĞI, BU DURUMDA YARGI KARARININ UYGULANMASINDAN
KAÇINILMASININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI HK.<
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının dilekçede yazı-
lı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
... Vali Yardımcısı iken ... günlü, ... sayılı müşterek karar-
name ile ... Vali Yardımcılığına atanan davacı, anılan işleme karşı
açmış olduğu davada Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca ve-
rilen yürütmenin durdurulması yolundaki karar üzerine dava sonuçlanın-
caya kadar eski görevine iadesine ilişkin ... günlü Bakanlık Oluru ile
tesis edilen işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; Anaya-
sının 138. maddesi ile 2577 sayılı Yasanın 28. maddesi uyarınca idare-
lerin yargı kararlarını aynen ve gecikmeksizin uygulamak zorunda ol-
dukları; öte yandan, mahkeme kararları üzerine idarece tesis edilecek
işlemin kararların içeriğine göre değişeceği; olayda; ... Vali Yardım-
cılığından ... günlü, ... sayılı müşterek kararname ile ... Vali Yar-
dımcılığına atanan davacının, anılan işleme karşı açtığı davada, Da-
nıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun ... günlü, ... sayılı ka-
rarıyla "davacının II. Grup hizmetine giren bir göreve atanması gere-
kirken, III. sınıf il vali yardımcılığına atanmasında mevzuata uyarlık
görülmediği" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karşın idarece da-
vacının II. Grup hizmetine giren bir göreve atanması için müşterek ka-
rarname hazırlanması ve buna göre atanması yoluna gidilmesi gerekirken
kararın gerekçesine ve kararla güdülen amaca aykırı olarak davanın so-
nuçlanmasına karar eski görevine iadesi yolunda tesis edilen işlemde
hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edil-
miştir.
Davalı idare, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadı-
ğını; davacının, ... günlü, ... sayılı müşterek kararname ile durumuna
uygun ... Vali Yardımcılığına atandığını, haksız bulunan davanın reddi
gerektiğini ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen ince-
lenerek bozulmasını istemektedir.
Olayda; ... Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken ... gün-
lü, ... sayılı müşterek kararname ile ... Vali Yardımcılığına atanan
davacının, anılan işleme karşı açtığı davada Danıştay Beşinci Dairesi-
nin ... günlü, ... sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin
reddedildiği; bu karara itiraz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava
Daireleri Genel Kurulunun ... günlü Y.D. İtiraz No:1997/37 sayılı ka-
rarıyla itiraz kabul edilerek dava konusu işlemin "davacının II. Grup
hizmetine giren bir göreve atanması gerekirken, III. sınıf il vali
yardımcılığına atanmasında mevzuata uyarlık görülmediği" gerekçesiyle
yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, anılan kararın uygulan-
ması amacıyla davacının ... günlü İçişleri Bakanı Oluru ile eski göre-
vi olan ... Vali Yardımcılığı görevine iade edildiği; davacının bu iş-
leme karşı açtığı davada ... İdare Mahkemesince ... günlü, ... sayılı
kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verildiği; bilahare aynı
Mahkemenin ... günlü, ... sayılı kararıyla sözü edilen işlemin iptal
edildiği; bu arada; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun yü-
rütmenin durdurulması yolundaki kararı üzerine eski görevi olan ...
Vali Yardımcılığına iade edilen davacı hakkında bu sefer göreve iade
işleminin yürütülmesinin durdurulması yolundaki ... İdare Mahkemesi
kararı üzerine iki yargı kararının nasıl uygulanacağı konusunda ida-
rede tereddüt oluştuğu ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin gö-
rüşüne başvurulduğu; Hukuk Müşavirliğinden alınan ... günlü, ... sa-
yılı yazıda; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen
kararın icabına uygun davranılarak ilgilinin müşterek kararname ile
II. Grup eşdeğer bir göreve atanmasının hukuksal açıdan daha uygun bir
işlem olacağının belirtilmesi üzerine davacının, anılan karar gerekçe-
sine uygun olarak II. sınıf illerden olan ...'a Vali Yardımcısı olarak
atanmasının planlandığı ve buna ilişkin kararnamenin ... tarihinde
Başbakanlığa sunulduğu, ancak Hükümet değişikliği nedeniyle yeniden
incelenmek üzere ... tarihinde bu kararnamenin İçişleri Bakanlığına i-
ade edildiği; anılan kararnamenin ... tarihinde Başbakanlığa tekrar
gönderildiği ve davacının ... günlü, ... sayılı müşterek kararname ile
kıdemine uygun ... Vali Yardımcılığı görevine atandığı; bu arada, da-
vacının ... Vali Yardımcılığından alınarak ... Vali Yardımcılığına a-
tanmasına ilişkin ... günlü birinci işlemin Danıştay Beşinci Dairesi-
nin ... günlü, ... sayılı kararıyla; alt grup hizmetlerinde noksan sü-
resi bulunmayan davacının, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme
ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 14. maddesinin (c) fıkrası gereğince
Eşdeğer Görev Cetvelinde de düzenlendiği şekliyle II. Grup Hizmetinde
bir göreve atanması gerekirken, II. Grup Hizmeti içinde sayılmayan
III. sınıf il vali yardımcılığına atanmasında mevzuata uyarlık bulun-
madığı" gerekçesiyle iptal edildiği, dava dosyasının ve Dairemizin
1998/4753 esas sayısına kayıtlı dosyanın incelenmesinden anlaşılmış-
tır.
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yö-
netmeliğinin "Grup Hizmetinde Fazla Geçirilen Süreler" başlığını taşı-
yan 24. maddesinde; "Grup hizmetleri için tespit edilen en az hizmet
süresini doldurarak üst grup hizmetlere geçmek için gerekli şartları
haiz olan meslek mensuplarının; herhangi bir sebeple üst grup hizmet-
lere atanamaması halinde, bulundukları grup hizmetinde geçirdikleri
fazla süreler; I. grup hizmet hariç diğer üst grup hizmetlerinden sa-
yılır." hükmüne yer verilmiştir.
Anılan madde hükmü gereği; davalı idarenin, görev yaptığı yerde
en az hizmet süresini doldurmuş olsa bile bir mülki idare amirinin gö-
rev yerini değiştirme konusunda takdir yetkisinin bulunduğu ve bu yön-
de yargı kararıyla zorlanamayacağı açıktır.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun; davacının iti-
razının kabulü ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması yo-
lundaki kararı ve Danıştay Beşinci Dairesinin anılan işlemin iptali
yolundaki kararı; davacının ... Vali Yardımcılığı görevinden alınması
işlemiyle ilgili herhangi bir hukuksuzluğun tespitine yönelik bir ge-
rekçe içermemekte olup; davacının atandığı yer bakımından Yönetmelik
hükümlerine aykırılık bulunduğu gerekçesine dayanmaktadır.
Bu durumda; davalı idarenin, yukarıda sözü edilen yargı karar-
ları üzerine davacıyı eski görevi olan ... Vali Yardımcılığına ataya-
bileceği gibi; adı geçeni ... Vali Yardımcılığı görevinden alma irade-
sinin bulunması halinde; karar gerekçelerine uygun bir göreve atamak
durumunda olacağı ortadadır. Ancak bu halde, davacının durumuna uygun
bir göreve atanmasına ilişkin kararnamenin makul sürede düzenlenerek
onaylanması zorunludur. Öte yandan, yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin
"Yerdeğiştirme Zamanı" başlıklı 15. maddesinde; "Hizmet gerekleri ve
idari zorunluluklar dışında yerdeğiştirmeler yılda bir defa yapılır.
Yerdeğiştirme kararnamesi; yerdeğiştirecek meslek mensuplarının en geç
Eylül Ayı içinde yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek zamana gö-
re düzenlenir." hükmü yer almıştır.
Olayda; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararı üze-
rine davacının, Bakan Onayı ile ... Vali Yardımcılığına iade edildiği
ve karar gerekçesinde yer alan ve durumuna uygun bir göreve; kararname
hazırlanması için gerekli aşamalar geçirilerek makul sürede atandığı
anlaşılmış olup; bu durum karşısında davalı idarenin yargı kararını
uygulamaktan kaçındığı yolundaki davacı savına itibar edilmemiştir.
Bu duruma göre, İdare Mahkemesince yukarıda belirtilen hususlar
gözardı edilerek, davacının eski görevine iadesi yolundaki işlemin ip-
taline karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüy-
le ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uya-
rınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fık-
rası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden
bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine
karar verildi. YÖ/NÇ
(DAN-DER; SAYI:104)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA