kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1990 1337 1988 3685 16/05/1990
 
ARAMA SONUCU BULUNAN EL DEFTERİNE YAZILI MAL ALINAN KİŞİLERE AİT BİLGİ
LERİ, KANUNİ DEFTERLERDE YER ALMAMIŞ OLMASI HALİNDE; AÇIKCA VERGİ KA-
ÇIRMA KASDININ VARLIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ HK.<
İnceleme raporuna dayanılarak 1986 Mart dönemi için yükümlü adına salı
nan kaçakçılık cezalı katma değer vergisi ile dahili tevkifatın kaldı-
rılması istemi ile açılan davayı; "olayda yükümlünün özel el defterin-
deki kayıtlar ve bu kayıtlar hakkında yükümlünün bilgisi alınmak sure-
tiyle inceleme yapıldığından yükümlünün usule ilişkin iddiasında isa-
bet görülmediği, özel el defterindeki kayıtların kereste komisyonculu-
ğuna ait olduğu ileri sürülerek dava dilekçesi ekinde kendisi tarafın-
dan hazırlanmış yazılı açıklamanın kanıt olarak gösterildiği, anılan
yazıda hangi satışların komisyoncu sıfatıyla yapılmış olduğu, satıcıla
rın, alıcıların adı ve düzenlenen faturaların yer aldığı, bazı fatura-
larda alıcı olarak davacının kendi adı da geçtiğinden bu faturaların
asıllarının mahkemelerince getirtilerek incelenmesi sonucunda, fatura-
ların komisyoncu sıfatıyla alındığını gösteren bir bilgi bulunmadığı,
kaldı ki bu faturaların da diğer kereste alışlarına ait faturalar gibi
işletme defterine kaydedildiği ve işletme hesabı sonucunda bunlar hak-
kında ayrı bir işlem yapılmadığı, yazıda bulunan diğer faturaların da
komisyonculuk işine ait olduğunun belgelenemediği, bu içerikte bir ya-
zının her zaman düzenlenmesinin mümkün olduğu, vergi dairesine verilen
bildirimlerde işin nevinin kereste ticareti olarak yazılı olduğu, ince
leme raporuna ekli tutanakta yükümlünün, özel el defterindeki kayıtla-
rın ilgili dönemde satışına yaptığı kerestelerin alımına ait olduğunu
kabul ettiği ve tutanakta komisyoncu sıfatıyla satış yapıldığı yolunda
bir beyanın yer almadığı, mahkemelerince, tesbitin gerçek durumu yan-
sıttığı sonucuna varıldığı, raporda yükümlünün ilgili dönemde toplam
71.621.001.-liralık keresteyi faturasız aldığının saptandığı ve buna
yükümlünün 1986 yılı gelir vergisi beyannamesinde bildirdiği verilere
göre bulunan % 9 kar oranı uygulanarak faturasız alınan keresteden
78.066.895,-lira hasılat sağlanabileceğinin hesaplandığı, 1986 yılının
tamamında katma değer vergisinin tahsil edileceği, toplam matrah farkı
olan 78.066.895,-liranın 12 aya bölünmesi sonucu dönem matrah farkları
nın saptandığı, faturasız alınıp satılan malın maliyetine giren gider-
lerin herhangi bir belgeye dayanmadığı ve bunlara ait katma değer ver-
gisinin ödendiği ortaya konulmadığından hesaplalada dikkate alınamıya-
cağı, aksinin katma değer vergisi açısından yükümlünün aleyhine bir so
nuç doğuracağı, 3065 sayılı Kanunun 20.maddesi uyarınca, kereste satı-
şının katma değer vergisine tabi olduğu, tahsil edilmeyen ve ödenmeyen
katma değer vergisinin yükümlüden aranılmasının yerinde olduğu, kaçak-
çılık cezasına gelince; matrah farkının özel el defterleri de olsa yü-
kümlünün kendi beyanına göre tesbit edildiği, bu nedenle bu eylemin bi
lerek ve isteyerek yapıldığının kabul edilemiyeceği, yükümlünün fiili
kaçakçılık veya ağır kusur cezası kesilmesini gerektirecek nitelikte
olmadığından, yükümlüye kusur cezası kesilmesi gerektiği" gerekçesi
ile kısmen kabul ederek tarhiyatı, vergi aslını aynen, kaçakçılık ceza
sını ise kusura çevirmek suretiyle değişiklikle onayan Kocaeli 1.Vergi
Mahkemesinin 22.4.1988 gün ve 1988/74 sayılı kararının; idare tarafın-
dan 213 sayılı Kanunun 344.maddesi uyarınca kaçakçılık cezasının aynen
onanması gerektiği, yükümlü tarafından ise; kayıt dışı kaldığı bahsedi
len hasılatın çarpımı sonucu bulunan miktarın katma değer vergisi mat-
rah farkı olduğu el defterindeki kayıtların komisyonculuk faaliyeti
ile ilgili olduğu ileri sürülerek bozulması istenmektedir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bu
lunan mahkeme kararı, vergi aslı yönünden aynı gerekçe ve nedenlerle
yerinde olup, yükümlü temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar kara-
rın bu yönden bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Cezaya gelince; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344.maddesinin 1 Nolu
bendinde, vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlere kay
dı gereken hususları vergi matrahının azalmasını tevlit edecek tarzda
tamamen veya kısmen diğer defter veya kağıtlara kaydetmek suretiyle
vergi ziyaına sebebiyet verilmesi kaçakçılık sayılmıştır.
Dava konusu olayda, yükümlünün gizli ve özel el defterlerinde (1986 yı
lı içinde) mal aldığı kişilerin ad ve adresleri ve alınan malların tu-
tarları yazılı olduğu halde bunların kanuni defterlere kayıt edilmedi-
ğinin tebbit edilmesi ve matrah farkının da arama sonucu bulunan söz
konusu el defterlerinden saptanmış bulunması yükümlünün bu davranışı-
nın açıkça vergi kaçırmaya yönelik olduğunu göstermekte, yükümlünün ak
si yöndeki iddiasının kabulü olanağı bulunmamaktadır.
bu itibarla mahkemece yazılı gerekçe ile kaçakçılık cezasının kusura
çevrilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, yükümlü temyiz isteminin reddine, vergi dairesi
temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının cezaya ilişkin kısmının
bozulmasına karar verildi.

ŞT/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA