kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1991 1798 1990 3310 15/05/1991
 
1580 SAYILI KANUNUN 70/8.MADDESİNE DAYANILARAK DÜZENLENEN TARİFEDE RUH
SAT VE VİZEYE İLİŞKİN ÜCRETLER TESBİT EDİLİRKEN SOSYAL ETKENLER, EKONO
MİK KOŞULLAR VE ENFLASYON NİSPETİNİN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI, AYNI ZA
MANDA OBJEKTİF VE MAKUL ÖLÇÜLER İÇİNDE KALINMASI GEREKTİĞİ, DEVİR HA-
LİNDE ALINACAK RUHSAT HARÇLARININ GEREK 1580 GEREK 2464 SAYILI VE GE-
REKSE DİĞER YASALARDA MEVCUT BİR KANUNİ DAYANAĞI BULUNMADIĞI, KALDI Kİ
HARCI DOĞURAN OLAY DIŞINDA KALAN DEVİR DURUMUNDA BELEDİYENİN HERHANGİ
BİR HİZMETİNİN SÖZ KONUSU OLMADIĞI HK.<
Uyuşmazlıkta, Belediye sınırları içinde minibüs işleten yükümlü tara-
fından, Belediye Meclisinin 1990 yılına ait tarife kararının, minübüs
işletme ruhsat harcı, ruhsat vize harcı ve devir halinde alınacak ruh-
sat harcına ilişkin bölümlerinin iptali isteği ile açılan davayı redde
den vergi mahkemesi kararının temyizen incelenmesi istenilmektedir.
1580 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesinin 5.bendinde "Belediye hu-
dutları içinde muayyen mıntıkalar arasında yolcu nakil vasıtası olarak
minübüs işletmek hakkının münhasıran belediyelere ait olduğu ve beledi
yelerin diledikleri takdirde inhisarı tazammun etmek şartıyla minübüs
işletilmesine ruhsat verebilecekleri", aynı yasanın 70.maddesinin 8.
fıkrasında da; belediye vergi ve resimlerinin taalluk ettiği hususat
haricinde belediye dairesi tarafından ifa olunacak hizmetlere mukabil
alınacak ücret tarifelerinin belediye meclislerince düzenleneceği hük-
me bağlanmıştır.
Anılan yasa hükümleri gereğince, belediye sınırları içinde minübüs iş-
letenlere verilen bir yıllık işletme ruhsatı ve müteakip yıllarda yapı
lacak vize için alınacak ruhsat vize harcı nedeniyle yapılacak tarife-
nin 1580 sayılı Yasanın 70.madde 8.fıkrası gereğince düzenlenmesi ge-
rekmektedir.
Uyuşmazlığa konu harçlar, 2464 sayılı Yasada yer almadığından, tarife-
nin dayanağı 2464 sayılı Yasanın 96.maddesinin (E) bendi değildir. Bu
nedenle de tarifede tespit edilen miktarların 2464 sayılı Yasada belir
tilen en alt ve en üst sınırlar içinde kalması söz konusu olamaz.
Ancak, Belediye Meclisince sözü geçen 70.maddenin 8.fıkrasına dayanıla
rak yapılacak tarifede ruhsat ve vizeye ilişkin ücretler tespit edilir
ken sosyal etkenlerin, ekonomik koşulların ve enflasyon nisbetinin göz
önünde bulundurulması, aynı zamanda ojektif ve makul ölçüler içinde ka
lınması gerekmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, bir yıl önceki tarife kararında 150.000 lira
olarak tespit edilen minübüs işletme ruhsat harcının, uyuşmazlık konu-
su tarife kararı ile 1.500.000-1.000.000 lira olarak, bir yıl önceki
tarife kararında 15.000 lira olan minübüs ruhsat vize harcının da
300.000-200.000 lira olarak tespit edildiği görüldüğünden, 1990 yılı
tarifesi ile yapılan artışın, yukarıda açıklanan hususlar gözönünde bu
lundurulmadan ve herhangi bir ölç7 uygulanmadan fahiş olarak yapıldığı
anlaşılmıştır.
Tarifenin, "plakası ve sahibi aynı kalmak şartı ile sadece arabasını
değiştirenler için" 300.000-200.000 lira olarak tespit edilen ruhsat
harcına ilişkin 2/C maddesi ile "arabanın hattı ile birlikte devredil-
mesi halinde" 5.000.000 lira olarak tespit edilen ruhsat harcına iliş-
kin 3.maddesinin iptali isteğine gelince;
Bir yıl evvelki tarifede bulunmayan ve uyuşmazlık konusu tarife kararı
ile ihdas edilen bu ruhsat harçlarının gerek 1580 gerek 2464 ve gerek-
se diğer yasalarda mevcut bir kanuni dayanağı bulunmadığı gibi, olayın
2464 sayılı Yasanın işyeri açma izin harcına ilişkin 8.maddesi ile de
ilgisi bulunmamaktadır. İşletme ruhsatına sahip olan ve ruhsat harcı
ile daha sonraki yıllarda vize harcını ödemiş bir kişinin arabasını de
ğiştirmesi, daha sonraki her yıl ödeyeceği vize harcından başka yeni-
den ruhsat harcı ödemesini gerektirmediği gibi aracın hattı ile birlik
te devredilmesi de, yeni malike ruhsat verilirken tarifede miktara gö-
re ruhsat harcı, zaten alınacak olduğundan, bu harçtan ayrı olarak de-
vir ve ruhsat harcı adı altında yeni ve farklı miktarda bir harç alın-
masını gerektirmemektedir.
Kaldı ki, harcı doğuran olay dışında kalan bu iki durumda belediyenin
herhangi bir hizmeti de söz konusu değildir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkemesi kara-
rının bozulmasına, açıklanan hususlar dikkate alınarak yeniden bir ka-
rar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar ve-
rildi.


(DAN-DER, SAYI:84-85) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA