kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1991 2800 1989 4663 06/11/1991
 
GENEL BÜTÇEYE BAĞLI ÜNİVERSİTE SAYMANLIĞI İLE ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE
SİNDEN AYRI AYRI ALINAN ÜCRETLERİN AYRI İŞVERENDEN ALINMIŞ ÜCRET SAYIL
MAYACAĞI, BU NEDENLE BEYAN ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; Davacının 1988 dönemi için aile resisi sıfatıyla ihtirazi
kayıtla verdiği beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen gelir
vergisine karşı açılan davayı; uyuşmazlığın, üniversite öğretim üyesi
olan yükümlü eşinin daimi statüde görev yapması nedeniyle üniversite
saymanlığı ile döner sermaye işletmesi saymanlığından aldıkları ücret
tutarının 15 milyon lirayı aşması sonucu ihtirazi kayıtla verilen be-
yanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen gelir vergisine ilişkin
olduğu, uyuşmazlığının çözümünün davacı ve eşinin birden fazla iş ve-
renden ücret alıp almadığının belirlenmesine bağlı bulunduğu; 2547 sa-
yılı Kanunun 2880 sayılı yasa ile, değişik 58.maddesinin (a) bendi hük
müne göre, üniversiteler ve bunlara bağlı birimlerde maddede öngörülen
esas ve usullere göre kurulan döner sermaye işletmelerinin ilgili üni-
versite ve birimlerinden bağımsız ayrı bir işveren niteliğinde kuruluş
lar olmayıp ayrı işverene (üniversite) bağlı ayrı işyerleri olarak ni-
telendirilebileceği; aynı yasa hükümleri uyarınca öğretim üyelerinin
atama yükselme, tüm özlük hakları yönünden devamlı statüde görev yapma
ları nedeniyle döner sermayeden ücret almalarına karşın hak ve sorumlu
luk konusunda bir tek işverene (üniversiteye) muhatap oldukları; devam
lı statüde görev yapan öğretim üyelerinin iki ayrı işverene tabi olduk
larını ve üniversite döner sermayesini üniversiteden ayrı işveren ola-
rak kabul etmeye olanak bulunmadığından, ihtirazi kayıtla verilen be-
yanname üzerinden salınan vergilerde yasal isabet görülmediği gerekçe-
siyle kabul ederek salınan vergileri terkin eden Vergi Mahkemesi kara-
rının bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.


BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA