kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1998 168 1997 4257 20/01/1998
 
DAVANIN SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDİ HALİNDE DE, TARAF VEKİLLERİ İÇİN A-
VUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Davacı kurum, Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 111 inci maddesi uya-
rınca verdiği 1996 Şubat dönemine ait asgari vergi beyannamesini ihti-
razi kayıtla vererek dava açmıştır. Ankara 5.Vergi Mahkemesinin
7.4.1997 günlü ve 1997/357 sayılı kararıyla; ihtirazi kayıtla verilen
beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergiye karşı 30 günlük süre i-
çinde dava açılmadığı gerekçesiyle davanın süreaşımı yönünden reddine
karar verilmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığı, davanın duruşmasında ha-
zine avukatı tarafından temsil edilmelerine rağmen, lehlerine vekalet
ücretine hükmedilmediğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemekte-
dir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31 inci maddesinin
göndermede bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 423/6 ncı
maddesinde vekalet ücreti de yargılama giderleri arasında sayılmış o-
lup, 417 nci maddede ise yargılama giderlerinin davada haksız çıkan
tarafa yükletileceği belirtilmiştir.
Olayda, süreaşımı nedeniyle reddedilen davada, davalı idare du-
ruşmada Hazine Avukatınca temsil edilmiş, ancak kararda davalı lehine
vekalet ücreti takdir edilmemiştir. Bu durumda, Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesine göre davalı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmesi ge-
rekirken, bu hususa kararda değinilmemesi yerinde görülmemiştir.
Bu nedenle, Ankara 5.Vergi Mahkemesinin 1997/357 sayılı kararı-
nın davalı idare lehine vekalet ücreti takdir edilmek üzere bozulması-
na karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:97) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA