kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1973 347 1973 370 04/07/1973
 
ANAYASANIN 152.MADDESİNDE YERALAN, İPTAL KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEYE-
CEĞİ HÜKMÜ İLE GÜDÜLEN AMAÇ,İPTAL KARARINDAN ÖNCE TESİS OLUNMUŞ İŞLEM-
LERE DAYANILARAK YAPILAN UYGULAMALARLA KAZANILMIŞ HAKLARIN VE İDARİ
İSTİKRARIN KORUNMASI OLUP İPTALDEN SONRA BU UYGULAMALARIN SÜRDÜRÜLEMİ-
YECEĞİ HK.(*)<
Anayasamızın 1488 sayılı Kanunla değişik 152. maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkralarında, Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı olduğundan
iptaline karar verilen Kanun veya içtüzük veya bunların iptal edilen
hükümlerinin gerekçeli kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte
yürürlükten kalkacağı ve iptal kararlarının geriye yürümiyeceği hü-
kümlenmiştir.
Bu hükümle istihdaf edilen amaç, iptal kararından önce tesis olunmuş
işlemlere dayanılarak yapılan uygulamalarla kazanılmış hakların ve i-
dari istikrarın korunması olup, iptalden sonra da bu uygulamalara de-
vam olunması, yani iptal olunan hükme göre tesis olunmuş işlemlerin mu
teber kabul edilmesi söz konusu olmaz. Zira bu halde, Anayasaya aykırı
lığı sebebiyle iptal edilmiş olan bir Kanun hükmünün, iptal kararından
sonra da yürürlükte kalmaya devamının kabulü gibi iptal hükmü ile te-
lifi kabil olmayan bir durum ortaya çıkar.
Esasen Anayasaya aykırı olan bir kanun hükmü, başlangıçtan itibaren
yoklukla malul olduğuna göre, bu durumun Anayasa Mahkemesi kararıyla
tesbit edilmesinden sonra da devamına yol açacak bir uygulama, tecviz
edilemez.
5434 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair olan
8.7.1971 günlü ve 1425 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi, geçici 6.
maddesinin son fıkrası, geçici 14. maddesinin 1. fıkrası ile geçici
20.maddesi hükümlerinin Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptali üzerine
ortaya çıkan sorunun bu esaslara göre çözümlenmesi gerekli olup, Emek-
li Sandığı Müdürler Kurulunun bu husustaki 22.3.1973 günlü ve 10493
sayılı kararı, Anayasanın 152. maddesinin yukarda zikredilen "Anayasa
Mahkemesince, Anayasaya aykırı olduğundan iptaline karar verilen Kanun
tüzük ve bunların iptal edilen hükümleri gerekçeli kararın Resmi Gaze-
tede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar." hükmüyle kabul olunan
esasa aykırı görülmemiştir.
Genel Kurul E:1973/60,K:1973/66
Daire kararının 4. sayfasının, 3. paragrafının 1. satırındaki (yokluk-
la malul) ibaresinin (başlangıçtan itibaren sakat) ibaresiyle değişti-
rilmek suretiyle mezkur kararın aynen kabulüne 24.9.1973 gününde oybir
liğiyle karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:14-15) SG/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA