kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1985 2831 1985 1652 26/11/1985
 
GÜMRÜK HATTI DIŞINDAKİ EŞYA SATIŞ MAĞAZALARINDAKİ EŞYA İÇİN ANCAK TEMİ
NAT İSTENİLMESİ SÖZ KONUSU OLUP BU EŞYANIN HASARI VEYA KAYBI DIŞINDA
VERGİ ÖDEME MÜKELLEFİYETİNİN BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; gümrüksüz satış mağazasına getirilen eşya için verilen
antrepo beyannamesinde yazılı eşya bedelinin faturada gösterilen iskon
to kadar düşük beyan edilmesi nedeniyle salınan gümrük vergi ve resim-
lerini "gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve depoları hakkındaki
yönetmeliğin 3.maddesinin (a) fıkrası ile 4 ve 9.maddeleri uyarınca ü
gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve depoları açma ve işletme iz
ni verilmesinde, Gümrük Kanununun 104.maddesi uyarınca Bakanlıkça be-
lirlenecek miktar ve şekilde teminat aranacağı ve bu yerlerin genel
antrepo sayılacağı, eşyanın bu yerlere getirilmesi ve bu yerlere konul
masındaki işlemlerde, Gümrük Kanunu, gümrük yönetmeliği ve gümrük hat-
tı dışı satış mağazaları ve depoları hakkında yönetmelik hükümlerinde
belirtilen esaslara uyulacağı, eşyanın satış mağazaları ve depolarına
konulması için Gümrük Kanununun 107 ve anılan yönetmeliğin 9.maddesin-
de belirtilen bilgileri nevi antrepo beyannamesi verileceği, antrepo
beyannamesinde, eşyanın kod numaraları esasına göre normal fiyatının
tesbitine medar olarak orijinal fatura v.s.satış belgelerinin eklene-
ceği, sözü edilen beyanın gümrük idaresince denetleneceği, Gümrük Kanu
nuna göre onanacak vergi ve ceza haklarını korumak üzere anılan kanu-
nun 104.maddesi ve bahis konusu yönetmeliğin 14. ve 9.maddelerinde be-
lirtilen teminatı belirlemek için eşyaya ait vergilerin tahakkuk etti-
rileceği, yapılan denetlemede; eşyanın miktar ve niteliğinde bir deği-
şiklik olmamakla beraber kıymet noksanlığı halinde de, vergilerin temi
natına esas olacak tahakkuk miktarının tayini için Gümrük Kanununun gi
riş rejimine ilişkin 65.maddesi hükümleri ile 78 ve devamı maddeleri
hükümleri ve gümrük yönetmeliğinin 230 ila 410.maddeleri hükümlerinin
uygulanmasının zorunlu bulunduğu, Gümrük Kanununun 65.ve gümrük yönet-
meliğinin 243.maddeleri hük7mlerine göre gümrük vergisine esas olan
kıymetinin ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyat ol-
duğu, gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve depoları için Gümrük
Kanununun 3.maddesinde belirtilen vergi ödeme mükellefiyetinden söz
edilemeyeceği, anılan kanunun 1.maddesinin 5.fıkrasının (a) bendinde
belirtilen fiili ithal tarihindeki normal fiyatın, başka bir deyişle
vergilerin teminata bağlandığı tarihteki (bu tarih antrepo beyannamesi
nin tescil tarihi olacaktır.) normal fiyatın tahakkuka esas alınacağı,
normal fiyatın tanımı yapıldıktan sonra gümrük yönetmeliğinin 386.mad-
desinin IV (B) tablosunun 5.maddesinin (a) bendine göre alıcı ile satı
cı arasındaki münasebetin mahiyetinden doğan komisyon, iskonto ve di-
ğer masraflarla, yapılmış olan tenzilatın vergi matrahına katılmaları-
nın gerektiği, anılan tablonun 5.maddesinin (b) bendinde belirtilen ve
vergi matrahına alınmayan %5'e kadar olan iskontoların ise peşin ödeme
iskontoları olduğu, olayda, tescil edilen beyannamenin eki olan fatura
nın incelenmesinde ödemenin peşin olmadığının tesbiti üzerine, beyanna
menin tescil tarihindeki cari kura göre Türk parası karşılığı fark ta-
hakkukunun yapıldığı, bu nedenle aranacak teminat miktarına esas olmak
üzere noksan kıymet beyanı dolayısıyla fark tahakkuk işlemi yapılmasın
da kanuna aykırılık bulunmadığı, ancak gümrük hattı dışı satış mağaza-
ları ve depoları için bu yerlerdeki eşyanın kaybı ve hazır dışında ver
gi ödeme mükellefiyeti olamıyacağından, anılan tahakkukun tahsile yöne
lik amaçlarla tarh ve tebliğinde kanuna uyarlık görülmediği" gerekçesi
ile aranacak teminata esas olmak üzere yapılan fark tahakkukun tebliğ
yerine, fark tahakkukun tahsili yönünde yapılan işlemi iptal eden ...
Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bu
lunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemi-
nin reddine, hükmün onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:62-63)


BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA