kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1998 457 1997 409 25/12/1998
 
ÜRETİCİNİN BAYİİ SIFATIYLA OTO LASTİĞİ VE AKÜ TİCARETİ YAPAN YÜKÜMLÜ
ADINA YAPILAN TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVANIN İNCELENMESİ SIRASINDA DA-
VACININ İŞLEMLERİ YÖNÜNDEN HERHANGİ BİR SOMUT SAPTAMA YAPILMADAN ALIŞ
VE SATIŞ BELGELERİ KARŞILAŞTIRILMADAN VE YÜKÜMLÜ İDDİALARININ ARAŞTI-
RILMASI İÇİN YAPTIRILMASI GEREKEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMADAN
TARHİYATIN KALDIRILMASI YOLUNDAKİ ISRAR KARARI HUKUKA AYKIRI GÖRÜLDÜĞÜ
HK.<
Oto lastiği ve akü alım-satımı yapan yükümlünün, 1989 ve 1990 yılları-
na ilişkin işlemleri kaydi envanter yönünden incelenmiş ve bir kısım
hasılatın kayıt dışı bırakıldığı saptanarak, adına Aralık 1989 döne-
mi için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen ... Vergi Mahkemesi,
... günlü ve ... sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3
üncü ve 229 uncu maddeleri uyarınca, satıcı tarafından düzenlenen fa-
turanın gerçek bilgileri içermesi gerektiği, gerçeği yansıtmadığının
bunu iddia eden tarafından kanıtlanması gerektiği, inceleme raporunda,
kaydi envantere göre bir kısım akü ve lastikte girişe nazaran çıkış
fazlalığı, bir kısmında ise noksanlık bulunduğunun saptandığı, bu faz-
lalık ve eksikliğin belgesiz emtia alım satımından kaynaklandığı, bel-
gesiz girişe ait emtia maliyeti düşülerek bulunan matraha göre cezalı
tarhiyat önerildiği, tüm alımların üretici firmadan yapıldığı, üretici
dışından mal alınmadığı, yapılacak incelemeyle belgesiz emtia giriş ve
çıkışı olmadığının anlaşılacağı iddia edilmişse de, 213 sayılı Yasanın
229 uncu maddesine uygun olarak düzenlenen faturalardaki bilgilerin
gerçek olduğunun kabulü gerektiği, aksi halde, düzenlenen faturalar i-
çeriği itibarıyla gerçek olmayacağından faturayı alan ticaret erbabına
katma değer vergisi ve gider indirimi yoluyla haksız kazanç sağlanaca-
ğı, diğer taraftan spot piyasadan emtia temini her zaman mümkün oldu-
ğundan, tüm alışların üreticiden yapıldığı yolundaki iddiada isabet
bulunmadığı, bu nedenle cezalı tarhiyatta yasaya aykırılık görülmediği
gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.
Yükümlünün temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dai-
resinin verdiği ... günlü ve ... sayılı kararla; gerek yükümlünün ifa-
desinde ve gerekse dava ve temyiz dilekçelerinde bayi oldukları, fatu-
rasız alış ve satışları bulunmadığı, farkın değişik ebatlarda satılan
lastik ile akülerin farklı mal grupları adı altında fatura edilmesin-
den kaynaklandığının belirtildiği, bu durumda, bayi olan yükümlünün
ilgili yerlerden yaptığı alışlarının saptanması ve defter ve belgeler
üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre yeniden karar
verilmesi gerektiği belirtilerek karar bozulmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü ve ...
sayılı kararıyla ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı yükümlü tarafından temyiz edilmiş ve faturasız
alım satımın söz konusu olmadığı bilirkişi incelemesi yapılması halin-
de bu durumun ortaya çıkacağı ileri sürülerek kararın bozulması isten-
miştir.
Oto lastiği ve akü ticareti yapan yükümlünün işlemleri kaydi
envanter yönünden incelenmiş ve bir kısım hasılatın beyan dışı bıra-
kıldığından bahisle, adına salınan kaçakçılık cezalı katma değer ver-
gisine karşı açılan davanın reddi yolundaki ısrar kararı yükümlü tara-
fından temyiz edilmiştir.
Üreticinin bayii sıfatıyla oto lastiği ve akü ticareti yapan
yükümlü adına uygulanan tarhiyata karşı açılan davada ileri sürülen
iddialar; ihtilaflı dönemde üretici dışında herhangi bir firmadan alış
yapılmadığı, tüm satışların bayi sıfatıyla ve fatura düzenlenerek ya-
pıldığı, bu iddianın doğruluğunun, defter ve belgeler üzerinde bilir-
kişi incelemesi yaptırılarak saptanabileceği noktasında toplanmıştır.
Davanın incelenmesi sırasında davacının işlemleri yönünden her-
hangi bir somut saptama yapılmaksızın, spot piyasasından emtia temini-
nin de mümkün olduğu yaklaşımına dayanılarak hüküm kurulmuştur.
Davacının ticaretini yaptığı emtianın türleri, sayısı itibarıy-
la dökümü yapılmaksızın, alış ve satış belgeleri ile karşılaştırılmak-
sızın ve davacının yukarıda belirtilen iddialarının gerektirdiği ince-
leme yapılmaksızın davanın reddinde hukuka uygunluk görülmemiştir.
Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, ... Vergi mahkemesi-
nin, ... günlü ve ... sayılı kararının, ihtilaflı dönem defter ve bel-
geleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra belirecek
duruma göre yeniden karar verilmek üzere bozulmasına karar verildi.
YÖ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA