kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 5188 1992 2096 08/12/1993
 
TOPLU KONUT ALANI İLAN EDİLEN YERLERDE UCUZ KONUT TEMİN ETMEK MAKSADIY
LA ARSA OFİSİ KANUNU UYARINCA ARSA OFİSİNE BAŞVURULMASI VE BU YÖNDEKİ
İSTEMİN ARSA OFİSİNCE REDDEDİLMESİ VE 1580 SAYILI YASA UYARINCA UCUZ
KONUT TEMİN ETMEK GÖREVİNİN ZORUNLU GÖREVLER ARASINA BELEDİYE MECLİSİ
KARARI İLE ALINMASI KOŞULUYLA BELEDİYELERİN KAMULAŞTIRMA YAPABİLECEĞİ
HK.<
Dava, Güney Kent Toplu Konut sahasında kalan taşınmazın ucuz konut te-
min etmek amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararı
nın iptali istemiyle açılmış, İdare mahkemesince; davacının taşınmazı-
nın nazım imar planında toplu konut sahasında kaldığı, taşınmazın bu-
lunduğu bölgenin valilik onayıyla toplu konut sahası olarak ilan edil-
diği, toplu Konut sahası olarak ilan edilen bölgede 2985 sayılı Arsa
Ofisi Kanunu uyarınca kamulaştırma yetkisinin Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü'ne ait olduğu, bu nedenle davalı idarenin kamulaştırma yetkisinin
bulunmadığı, gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar dava-
lı idare tarafından temyiz edilmiştir.
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 68 fıkrası uyarınca bele-
diyeler ucuz belediye meskenleri yapmak hususunda ihtiyari görevli sa-
yılmış, aynı Yasaya 5656 sayılı yasayla eklene ek 1.fıkra uyarınca be-
lediyelerin ihtiyari görevlerinin belediye meclisi kararıyla zorunlu
görevler arasına alınabileceği kurala bağlanmış, 2942 sayılı Kamulaş-
tırma Kanununda da devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin yapmakla gö-
revli oldukları hizmetlerin yerine getirilebilmek amacıyla kamulaştır-
ma yapabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Arsa Ofisi Kanunun 12.maddesinde de kamu tüzel kişileri olan kuruluş-
larla kamu kurumlarının arsa ihtiyaçlarını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'
ne bildirerek ofis eliyle karşılamak zorunda oldukları, ancak vaki ta-
lep arsa ofisince 4 ay içinde cevaplandırılmaz veya bu müddet içinde
arsa ihtiyacının karşılamayacağı daha önce yazı ile bildirdiği takdir-
de talep olunan arsalar için zorunluluğun ortadan kalkacağı hükme bağ-
lamış bulunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazın 23.10.1984 günlü vali
lik onayı ile toplu konut sahası ilan edildiği nazım imar planında ta-
şınmazın toplu konut sahası olarak ayrıldığı, davalı belediyece taşın-
mazın ucuz konut temini amacıyla bu husustaki ihtiyari görevini beledi
ye meclisi kararıyla zorunlu görevleri arasına aldığı ancak arsa ofisi
ne başvurarak arsa ihtiyacını bu yolla gidermek zorunluluğuna uymadan
yaptığı anlaşılmaktadır.
Anılan yasal düzenlemeler ışığında belediyelerin toplu konut sahası
olarak ilan edilen ve planda bu amaçla ayrılan alanlarda ucuz konut
temininin belerdiye mevzuatında belediyenin görevleri arasında sayılma
sı sebebiyle kamulaştırma yapabilecekleri ancak yasal usule uyularak
önceden ihtiyari görevler arasında sayılan ucuz konut temini görevinin
zorunlu görevler arasına belediye meclisi kararıyla alınması ve arsa
ofisine başvurulması ve bu başvuru süresince dört ay içinde ihtiyacın
karşılanamayacağının arsa ofisince bildirilmesi veya ofis cevap veril-
memesi üzerine gerçekleştirileceği açıktır.
Bu durumda arsa ofisine başvurulmaksızın alınan kamulaştırma kararında
mevzuata uyarlık bulunmadığından mahkemece dava konusu işlemin iptali
yönünden verilen kararda sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Adana 1.İdare Mahkemesinin
27.12.1991 günlü, 1991/1444 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerek
çeyle onanmasına karar verildi.


ŞT/NÇ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA