kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1996 652 1994 6429 12/03/1996
 
AÇILAN SORUŞTURMADA DAVACININ MÜFETTİŞ TARAFINDAN SAVUNMASI ALINDIĞI
İÇİN YENİDEN SAVUNMA ALINMASINA GEREK OLMADIĞI HK.<
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde, Şube Müdürlüğü emrinde şef olan da-
vacının 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına i-
lişkin 10.4.1992 günlü işlemin iptali ve 50.000.000.(ellimilyon) TL
manevi tazminat istemiyle açılan davada; davacının Devlet Memurluğun-
dan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin müfettişlik teklifi-
nin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedilmesi üzerine, Bakan ta-
rafından aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı, kurul tarafından
savunmasının alınmadığı, soruşturma sırasında müfettişler tarafından
alınan ifade ve savunmaların, Anayasa ve 657 sayılı Yasa'nın öngördüğü
savunma olarak kabulünün olanaklı olmadığı gerekçesi ile işlemin ipta-
line, manevi tazminat isteminin ise reddine karar veren Antalya İdare
Mahkemesinin 11.2.1993 gün ve 104 sayılı kararını temyizen inceleye-
rek, davacıya anılan cezanın Bakan tarafından verildiği, Bakan adına
soruşturma yetkisine sahip müfettiş tarafından davacının 22.8.1991 gü-
nünde ifadesinin alındığı, davacının üzerine atılı suçlamaları içeren
12.9.1991 günlü müfettişlik yazısı ile savunmasının istendiği ve dava-
cının da 20.9.1991 gününde yazılı savunmasını verdiği, bu nedenle ye-
niden savunmasının alınmasına gerek kalmadığı gerekçesiyle işleme i-
lişkin kısmının bozulmasına, manevi tazminat istemine ilişkin kısmının
onanmasına karar veren Dairemizin 28.12.1993 gün ve 4376 sayılı kara-
rına uyarak yeniden yapılan inceleme neticesinde; 657 sayılı Yasanın
131.maddesi hükmü uyarınca, bir kamu görevlisinin üstüne atılı disip-
lin suçu, aynı zamanda Ceza Yasasına göre de suç niteliği taşıyorsa ve
Ceza Yasasına göre yapılan soruşturma veya yargılama sonucunda ilgili-
ler suçsuz görülmüş ise artık ilgilinin üstüne atılı suçu işlemediği-
nin kabulünün zorunlu olduğu, bu bağlamda dava konusu işlemde uygula-
nan bendin belirtilmemiş olması nedeniyle eylem ile cezanın uygunluğu-
nun tartışılmasına olanak bulunmadığı, kaldı ki zimmet ve irtikap suç-
larını oluşturan eylemlerin karşılığının 657 sayılı Yasanın 125/C mad-
desinde yer almadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden Antalya İdare
Mahkemesinin 3.5.1994 gün ve 556 sayılı kararının; davacıya verilen
cezanın 657 sayılı Yasanın 125/C-ı maddesi uyarınca verildiğinin açık
olduğu öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.
maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Uyuşmazlık, davacının 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile
cezalandırılmasından doğmuştur.
Dava ve soruşturma dosyasının incelenmesinden, davacının irti-
kap suçuna iştirak ettiğinden 657 sayılı Yasanın 125/E-g.maddesindeki
" Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı
ve utanç verici haraketlerde bulunmak" eylemine uyduğundan bahisle Ba-
kanlık müfettişlerinin düzenledikleri raporla Devlet memurluğundan çı-
karma cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, ancak Malatya A-
ğır Ceza Mahkemesinde zimmet ve irtikap suçundan yargılanması sonucun-
da mahkumiyetine yeterli inandırıcı ve kesin delil olmadığı gibi, fii-
lin unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından beraatine karar verilmiş
olması nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulunca müfettişlerin teklifinin
reddedilmesi üzerine atamaya yetkili amir (Bakan) tarafından 657 sayı-
lı Yasanın 125/C maddesi gereğince 1/8 oranında aylıktan kesme cezası
ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.
657 sayılı Yasanın 125/C maddesinde aylıktan kesme cezasını ge-
rektiren fiil ve haller sayılmış olup, dava konusu işlemde cezalandır-
maya ilişkin bendin belirtilmemesine rağmen, davacının durumuna uygun
halin bu bentler içinde sayılmış olması durumunda işlemin iptalini ge-
rektirmez.
Davacının durumunun anılan Yasanın 125/C-ı maddesinde belirti-
len "Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışta bulunmak" fiiline uygun olduğu anlaşıldığından
cezalandırılmaya ilişkin bendin belirtilmemesi nedeniyle işlemi iptal
eden Antalya İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Antalya İdare mahkemesi kararının bozul-
masına karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:92)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA