kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1987 2747 1986 3753 13/10/1987
 
APLİKASYON ÜCRETİ, 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ YASASININ 97.MADDESİ
NE İSTİNADEN YÜKÜMLÜLERİN İSTEMİ ÜZERİNE BELEDİYECE YAPILAN HİZMETİN
KARŞILIĞI OLDUĞUNDAN VE VERGİ, RESİM VE HARÇ NİTELİĞİNDE BULUNAMADIĞIN
DAN 2868 SAYILI YASA İLE S.S.K.NA TANINAN MUAFLIK HÜKMÜ DIŞINDA TUTUL-
MASI GEREKTİĞİ HK. <
Uyuşmazlık yükümlü kurumun hizmet binası yapısıyla ilgili olarak bele-
diyeye yerine getirilmesi gereken aplikasyon hizmeti karşılığı olarak
ödenen ücretin iadesi istemiyle açılan davayı, 4792 sayılı Sosyal Si-
gortalar Kurumu Yasasının 27.7.1983 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 2868 Sayılı Yasayla değişik 24.maddesinde, Sosyal Si-
gortalar Kurumuna ait taşınır ve taşınmaz mallar ilebunlardan elde edi
len hak ve gelirlerin her türlü vergi, resim ve harçtan bağışık tutul-
duğunun belirtildiği, 1580 sayılı Belediye Kanununun 70/8 maddesinde
belediye vergi ve resimlerinin taalluk ettiği hususat haricinde beledi
ye dairesi tarafından ifa olunacak hizmetler karşılığında alınacak üc-
retlere ilişkin tarife hakkında belediye meclisinin karar vereceğinin,
71.maddesi ile bu kararların mahallin en büyük mülkiye memurunun tasvi
biyle mer'iyet kesbedeceği, bir hafta içinde tasdik edilmediği takdir-
de ise belediye meclisinin talebi üzerine Şurayı Devlet tarafından bir
ay içinde verilecek kararla kesinleşeceğinin hüküm altına alındığı,
olayda yükümlü kurumun kendi arsası üzerine inşaata başlayabilmesi i-
çin yapı yerinin tesbiti amacıyla dilekçe ile İzmit Belediyesine müra-
caatta bulunduğu, belediyece söz konusu taşınmazın yapı aplikasyonunun
yapıldığı, olay tarihindeki belediye meclisince belirlenen nisbetler
üzerinden aplikasyon ücretinin tahsil edildiği, 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Yasasındaki, vergi, resim ve harçlara girmeyen ve aplikasyon
ücreti için harç deyimi kullanılmış ise de düzenlenen tarifede yer a-
lan bu deyimin 1580 sayılı Yasanın 70/8 maddesine göre ücret olduğu,
belediyece yapı yerinin tesbiti işlemleri dolayısıyla yapılan hizmetin
karşılığı olarak talep edilen bu ücretinin, dava dilekçesinde yer alan
vergi, resim ve harçla bir ilgisi bulunmadığı ve Kuruma 2868 sayılı Ka
nunla getirilen muaflık hükümleri dışında tutulması icap edeceği gerek
çesi ile reddeden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden iba-
rettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı
lan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA