kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1985 568 1985 153 04/06/1985
 
HAYRAT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİNE OLANAK BULUN
MADIĞINDAN, BİR VAKFIN HAYRAT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ MALINA OTOPARK
OLARAK İŞLETME İZNİ VERMEYEN BELEDİYE İŞLEMİNDE İSABETSİZLİK BULUNMADI
ĞI HK.<
Uyuşmazlık; mülkiyeti Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfına ait olup
adı geçen şirket tarafından kiralanan taşınmaza ait otoparka işletme
izni verilemeyeceğine ilişkin Belediye Şube Müdürlüğü işleminin iptali
istemiyle açılan davada; işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararının
bozulması isteminden ibarettir.
Azınlık vakfına ait hayrat niteliğindeki taşınmaz mal üzerindeki oto-
parka işletme izni verilmemesine ilişkin belediye işleminin iptali is-
temiyle açılan davada işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararının tem-
yizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Vakıflar Tüzüğünün 15.maddesinde vakıflara ait taşınmaz mallar, doğru-
dan doğruya hayrattan olanlar ve akar cinsinden olanlar olmak üzere
ikiye ayrılmıştır.
Hayrat niteliğinde olan taşınmaz mallar tamamen hayır amacıyla tahsis
edilmiş,akar niteliğinde olanlar ise hayrat niteliğindeki taşınmaz mal
ların bakım, onarım ve işletme giderlerinin karşılanması için tahsis
edilen yerlerdir.
Vakıflar Kanununun 10.maddesinde tahsis edildikleri amaca göre kulla-
nılmaları yasaya veya kamu düzenine uygun olmayan ya da işe yaramaz
bir duruma gelen hayrat vakıfların yönetim kurulunun önerisi ve Bakan-
lar Kurulunun kararı ile amacı aynı olan başka bir hayrata tahsis edi-
lebileceği gibi bu gibi hayratın mal veya para ile değiştirilerek elde
edilecek mal veya paranın da aynı şekilde diğer hayrata tahsis edilebi
leceği hükme bağlanmıştır.
Bu madde hükmüne göre vakıfların hayrat niteliğindeki taşınmaz malları
nın kiraya verilmesi mümkün olmadığı gibi başka bir hayrata tahsis
olunmaları da yönetim kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile
söz konusu olabilmektedir.
Ayrıca Vakıflar Kanunu ve Tüzüğünde hayrat niteliğindeki taşınmazların
kiraya verilmesini öngören bir hüküm de yer almamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kara-
rının bozulmasına ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.
maddesinin 2.fıkrası hükmü uyarınca yukarıda açıklanan nedenlerle dava
nın reddine karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:60-61)
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA