kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1996 3956 1995 3732 28/11/1996
 
BANKA ŞUBESİNİN İŞYERİ AÇMA İZİN HARCINA TABİ OLDUĞU HK.<
Seyhan İlçesinde faaliyette bulunan yükümlü bankanın ... Cadesi şube-
sinin işyeri açma izni harcının ödenmediğinin tespit edilmesi üzerine
bu harcın ödenerek işyeri açma izni belgesi alınmasına ilişkin Seyhan
İlçe Belediye Başkanlığının ... sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı-
nı teşkil eden Belediye Meclisi Tarife kararının iptali istemiyle açı-
lan davayı; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81. maddesinde,
belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması-
nın iş yeri açma izni harcına tabi olacağının hükme bağlandığı, Seyhan
Belediyesi sınırları içinde bankacılık faaliyetinde bulunan yükümlü
bankanın sözü edilen yasa hükmü uyarınca işyeri açma izni harcına tabi
olduğu, banka şubelerinin işyeri açma izni harcından istisna olacağına
dair herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı, belediye meclisi tarife
kararına istinaden yapılan işlemin yerinde olduğu gerekçesi ile redde-
den Adana 1. Vergi Mahkemesinin ... sayılı kararının; Bankalar Kanunu-
na göre banka şubesi açmanın Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine
bağlı olduğu, 2464 ve 1580 sayılı Kanunlar ile bu kanunlara ilişkin o-
larak çıkartılan yönetmeliklerde bankaların işyeri ruhsat izin harcı
alınacak işyerleri arasında sayılmadığı yapılan işlemin yasa hükümle-
rine aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenmektedir.
Temyiz edilen Adana 1. Vergi Mahkemesinin ... sayılı kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkra-
sında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığı gibi, yükümlü-
nün belediye meclisi tarife kararında işyeri açma izni harcı için be-
lirlenen miktarın yasada öngörülen alt ve üst sınırları aştığı ve bu
hususun gözönünde bulundurulmadığı yönünde herhangi bir iddiasının da
olmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine karar verildi.MT/ES

(DAN-DER; SAYI:93)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA