kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1990 445 1986 2854 27/02/1990
 
GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNDEN MUAF OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYA AİT BEL-
GENİN D.P.T.TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE ŞİRKET MALLARINA, VER-
GİNİN TAHSİLİ AMACIYLA HACİZ İŞLEMİ UYGULANAMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; Giriş Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen gümrük giriş beyan
namesi ile gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilen eşya
ya ait muafiyet belgesinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca
iptal edilmesi nedeniyle talep edilen gümrük vergi ve resimlerinin tah
sili amacıyla uygulanan haciz işleminin, uyuşmazlığın Başbakanlık Dev-
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Başkanlığından alı
nan muafiyet belgesine istinaden yurda getirilen kompresörlerin daha
sonra muafiyet kapsamından çıkarılması üzerine, muafiyet nedeniyle
alınmayan gümrük vergi ve resimlerinin tahsili amacıyla yükümlü şirket
mallarına uygulanan haciz işlemine ilişkin bulunduğu, dosyadaki belge-
lerin incelenmesinden D.P.T.Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Başkanlığın-
dan alınan muafiyet belgesine istinaden yurda getirilen ve 10.7.1982
tarihli gümrük giriş beyannamesiyle tescili yapılan kompresörlerin da-
ha sonra muafiyet kapsamından çıkartılması üzerine muafiyet nedeniyle
alınmayan gümrük vergi ve resimlerinin taksitlendirmeye dönüştürülme-
si, aksi halde defaten tahsil edileceğinin davacı şirkete bildirildi-
ği, taksitlendirme hususunda bir müracaatının olmaması nedeniyle vergi
ve resimlerinin tahsili için ödeme emri düzenlenerek tebliğ edildiği
borcun ödenmemesi sonucunda şirket mallarına haciz işlemi uygulandığı-
nın anlaşıldığı, ancak 14 Ekim 1984 tarih ve 18545 sayılı Resmi Gazete
de yayımlanarak yürürlüğe giren 84/8630 sayılı Bakanlar Kurulu kararı-
na istinaden D.P.T.Müsteşarlığınca yatırımların ve döviz kazandırıcı
hizmetlerin teşviki ve yönelndirilmesi ile ilgili 85/1 sayılı Tebliğin
51.maddesinin 1.fıkrasında daha önce almış oldukları teşvik belgesinin
süresi bitmemiş olsa yatırımların kararname ve tebliğin lehe olan hü-
kümlerinden aynen yararlananların (teşvik belgesinde öngörülen teşvik
tedbirleri fiilen gerçekleşmiş olanlar ile ihracat taahhüdü veya özel
şartların yerine getirilmemiş olması nedeniyle gümrük vergileri veya
diğer cezai müeyyideleri fiilen tahsil edilmemiş olanlar hariç) 2.fık-
rasında da daha önce almış oldukları teşvik belgesinin süresi bitmiş
veya iptal edilmiş olan yatırımlardan belgede öngörülen teşvik tedbir-
leri fiilen gerçeklemiş olanlar ile ihracat taahhüdü veya özel şartla-
rın yerine getirilmemiş olması nedeniyle gümrük vergileri veya diğer
cezai müeyyideleri fiilen tahsil edilmemiş olanların haricindekilerin
bu kararnamenin lehlerine olan hükümlerinden aynen yararlanacakları,
bu tip yatırımların D.P.T.nin kararname ve tebliği hükümlerine göre dü
zenleneceği yeni şartlar ve ek süre çerçevesinde yükümlülüklerini yeri
ne getirmek zorunda olduklarının açıklandığı, olayda teşvik belgesinde
öngörülen yatırımların süresi içinde yerine getirildiği, gümrük vergi-
leri ödenmediği gibi taksitlendirme taleplerinin de bulumadığının çe-
kişmesiz olduğu, nitekim dosyada mevcut Devlet Planlama Teşkilatının
yükümlü şirkete yazıdığı yazısında da 85/1 sayılı yatırımların teşviki
ve yönlendirilmesi ile ilgili tebliğin 51.maddesi 2.fıkrası hükümleri-
ne göre bu güne kadar gümrük taksitlendirmesi ile ilgili bir taksit de
ödenmediğinden taleplerinin teşkilatça müsbet karşılandığı gümrük tak-
sitlendirmeli ithalat yerine muafiyetli yatırım malı ithalatı keyfiye-
tinin kabul edildiğinin bildirildiği, bu durumda muaflık kapsamından
çıkarılan eşyaya ait gümrük vergi ve resimlerinin tebliğ hükümlerine
göre taksitlendirme işlemi yapılmadığı gerekçesiyle alınmayan vergi ve
resimlerin defaten tahsili cihetine gidilmesi ve haciz işlemi uygulan-
masında yerindelik görülmediği gerekçesiyle iptali yolundaki Vergi Mah
kemesi kararının; bozulması isteminden ibarettir.
İdarece temyiz dilekçesinde sözü edilen kanun ve kararname hükümleri-
nin olayla ilgisi bulunmadığı gibi, gümrük muafiyet belgesi düzenleme,
bu belgeyi iptal etme, iptal edilen belgenin yeniden ihyası, gümrük
vergilerini taksitlendirme konusunda Devlet Planlama Teşkilatı Müste-
şarlığına yetki verildiğine, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bu hususta
bu yetki tanınmadığına göre ve 2.11.1985 günlü D.P.T.yazısında belir-
tildiği üzere, olayda gümrük taksitlendirilmesi ile ilgili bir taksit
ödenmediği saptanarak gümrük taksitlendirmeli ithalat yerine gümrük
muafiyetli yatırım malı ithali keyfiyeti kabul edilmiş bulunmakla, 10.
7.1982 gün ve 598 sayılı giriş beyannamesi ile tahakkuk eden vergi ve
resimlerin tahsili amacıyla haciz işlemi uygulanmasındaki yasal isabet
sizlik açıktır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, kararın onanmasına ka-
rar verildi.
(DAN-DER; SAYI:80) BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA