kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1993 4696 1990 3237 15/11/1993
 
TASFİYE EDİLEN ŞİRKET ÜNVANININ TİCARET SİCİLİNDEN DAHA SONRA SİLİNE-
CEK OLMASI, FAALİYETİN DEVAMINA DELİL SAYILAMAYACAĞI HK.<
1988 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım ve Aralık dönemleri için takdir komisyonunca takdir edilen
matrah üzerinden yükümlü şirket adına salınan katma değer vergisi ve
dahili tevkifat ile kesilen kaçakçılık ve birinci derece usulsüzlük ce
zalarını; yükümlü şirketin faaliyetinin 15.9.1986 tarihinde durduruldu
ğu ve şirketin tasfiye edildiği, tasfiyesinin vergi dairesine bildi-
rildiği ve bu durumun idarece saptandığı, şirketin, tasfiyenin sona er
diği tarihten sonra da faaliyette bulunduğuna ilişkin idarece yapılmış
herhangi bir tesbitin bulunmadığı, ayrıca şirketin herhangi bir faali-
yetinin bulunmadığı hususunun taraflar arasında ihtilafsız olduğu, yok
lama fişinin de bu durumu doğruladığı, tasfiye edildiği çekişmesiz
olan yükümlü şirketin ünvanının ticaret sicilinden daha sonra siline-
cek olmasının faaliyetinin devamının delil sayılmayacağı, bu durumda
Karaduman Limited Şirketine devredildiği günde yükümlü şirketin tasfi-
yesine gidildiği ve kollektif şirketin dağıtıldığının kabulü gerekti-
ğinden, şirketin hukuki varlığının devam ettiğinden söz edilemiyeceği,
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 161.maddesi ile 168.maddenin 1.bendin-
den bahisle, işe başlamayı bildirmek hariç olmak üzere, Vergi Usul Ka-
nununda yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamasının cezasının anılan
Kanunun 352.maddesinin II-4 bendinde II.derece usulsüzlük olarak açık-
landığı gerekçesiyle terkin eden İçel 2.Vergi Mahkemesinin 19.3.1990
gün ve 1990/81 sayılı kararının, Vergi Usul Kanununun 161 ve 162.madde
lerinden bahisle, tasfiye ve iflas hallerinde mükellefiyetinin, vergi
ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği, yü-
kümlü şirketçe tasfiye halinin sonuçlandığına ilişkin bir kararın dai-
relerine ibraz edilmediği gibi, uyuşmazlık konusu dönemlere ilişkin
katma değer vergisi beyannameleri de verilmediğinden takdir komisyonun
ca takdir edilen matrah üzerinden salınan katma değer vergisi ve dahi-
li tevkifat ile kesilen kaçakçılık ve I derece usulsüzlük cezalarının
yerinde olduğu, şirketin tasfiyeye girdiği tarihi işi terk tarihi ka-
bul etmenin mümkün olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar mahkeme kararının bozulması
nı sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine kararın
onanmasına karar verildi.

ŞT/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA