kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 927 1995 574 25/03/1997
 
YASAL YOLLARDAN EDİNİLMEYEN SİLAH VE BIÇAKLARIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ
HALİNDE RUHSATA BAĞLANAMAYACAĞI HK.<
Dava; ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.8.1993 tarih ve 1993/23
sayılı kararıyla, dayısından miras yoluyla intikal ettiği tesbit edi-
len tabancanın ruhsata bağlanması yolundaki davacı başvurusunun, ...
Valiliğince intikal ettirilen İçişleri Bakanlığı tarafından; tabanca-
nın kanuni yollardan edinildiğine dair bir bilgi ve belge bulunmadı-
ğından bahisle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesi; 6136 sayılı Yasa kapsamında bulundurulması
ve taşınması yasak olan silahın miras yoluyla intikal etmesinin silaha
yasal yollardan edinilmiş niteliği kazandırmayacağı, murisin ruhsatsız
olan tabancasının miras yoluyla intikal ettiğinden bahisle ruhsat ve-
rilmesi yolundaki başvurusunun reddinde hukuka aykırılık bulunmadığı
gerekçesiyle, davayı reddetmiştir.
Davacı; mülkiyet ve miras hakkının Anayasayla teminat altına a-
lındığı, Yasayla her yerde ve her zaman silah taşıma yetkisi verilen
kişilerin bu şekilde mülkiyet hakkının sınırlanmasında kamu yararı bu-
lunmadığı, diğer taraftan miras yoluyla intikal eden silahların 6136
sayılı Yasanın 11. maddesinde sözü geçen "hatıra silah" tanımı kapsa-
mında değerlendirilmesi gerekeceği savlarıyla; anılan mahkeme kararı-
nın temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen Van İdare Mahkemesinin 15.9.1994 tarih 1994/566 sayılı
kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıl-
dığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, ka-
rar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA