kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1997 2061 1996 185 29/05/1997
 
TÜKETİM KOOPERATİFİNCE YÖNETİM KURULU KARARINDA BELİRLENEN KAR MARJINA
GÖRE BEYAN EDİLEN GAYRİSAFİ KAZANCIN ORTALAMA KAR HADDİNE GÖRE BEYANI
GEREKENDEN DÜŞÜK OLMASININ İZAH NEDENİ OLARAK KABULÜ GEREKTİĞİ HK.<
Davacı tüketim kooperatifi adına 1994 takvim yılı için ortalama kar
haddi esasına göre ikmalen salınan Kurumlar ve Geçici Kurumlar Vergi-
lerine karşı açılan davayı; davacı tüketim kooperatifinin uyuşmazlık
dönemine ait defter ve belgeleri üzerinde mahkemelerince yaptırılan
bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda, toplam
batış hasılatı olarak belirlenen ... liraya kooperatif yetkilisince
belirtilen % 5.5 kar oranının iç yüzde esasına göre uygulanması sonucu
hesaplanan ... liranın düşülmesi sonucu yıl içinde perakende satışa
konu edilen mal maliyeti olarak bulunan ... liraya bakkaliye emtiası
için Ortalama Kar Haddi cetvelinde öngörülen % 13 kar haddinin uygu-
lanması sonucu beyanı gereken gayrisafi kazancın ... lira olarak bu-
lunacağı, bu tutara toptan satış karının ilavesi ve beyan edilen ...
lira gayrisafi karın düşülmesi durumunda ikmalen tarhiyata konu edi-
lecek gayrisafi kazancın ... lira olacağı, ancak Vergi Dairesince ...
lira matrah farkına göre tarhiyat yapılmış olup bu matrah yükseltile-
miyeceğinden davacı kooperatif adına ikmalen salınan Kurumlar Vergi-
sinde yasaya aykırılık görülmediği, 1994 yılına ilişkin olarak ortala-
ma kar haddi uygulaması sonucu ikmalen hesaplanan geçici verginin mah-
sup dönemi geçmediğinden ikmalen geçici vergi salınmasının 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120.maddesine 3946 sayılı kanunla ek-
lenen fıkra hükmü gereği olduğu gerekçesiyle reddederek ikmalen salı-
nan Kurumlar ve Geçici Kurumlar Vergilerini onayan, Elazığ Vergi Mah-
kemesinin 7.12.1995 günlü ve 1995/284 sayılı kararının; satışlarının
tamamının belgeli olarak yapıldığı, mal maliyet bedelinin hesaplanma-
sında % 5.5 kar oranı kabul edilmesine karşın dönem gayrisafi karının
hesabında % 13 kar oranının uygulanmasında kanuna uygunluk bulunmadığı
ileri sürülerek bozulması istemidir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun uyuşmazlık döneminde yürür-
lükte bulunan 111. maddesinde; kısmen veya tamamen perakende satış ya-
pan ticaret erbabı ile imalatçıların gösterdikleri gayrisafi kazanç-
lar, Vergi Usul Kanununa göre tesbit olunan ortalama kar hadlerinin
perakende satılan emtianın maliyet bedeline uygulanması suretiyle bu-
lunacak miktarlara göre düşük olduğu takdirde, beyan edilen gayrisafi
kazançlar yerine, bu suretle bulunan miktarların ikmalen vergi tarhına
esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddenin 2. fıkrasında
da, bu maddeye göre tarhiyat yapılabilmesi için tesbit olunacak farkın
üçyüzbin lirayı aşması ve tesbit edilen bu farklılık nedeniyle mükel-
leften izahat talep edilmesine rağmen, mükellefin süresi içinde izahat
vermemiş olması veya verdiği izahatın yeterli görülmemesinin şart ol-
duğu hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı tüketim kooperatifi tarafından
beyan edilen gayrisafi kazancın, ortalama kar haddi esasına göre he-
saplanan gayrisafi kazançtan ... lira düşük olduğunun tesbit edilmesi
üzerine düşüklüğün izahının istendiği, davacı kooperatifin, yönetim
kurulu kararında kar marjının %5,5 olarak karar altına alındığı yolun-
daki açıklaması kabul edilmeyerek ikmalen salınan vergilere karşı açı-
lan davanın, davacı kooperatifin defter ve belgeleri üzerinde vergi
mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor-
da, parakende satış hasılatı olarak belirlenen tutara kooperatif yöne-
tim kurulu kararıyla belirlenen % 5.5 kar oranının iç yüzde hesabıyla
uygulanması sonucu bulunan ve yıl içinde satışa konu edilen mal mali-
yet bedeline uyuşmazlık döneminde yürürlükte bulunan Ortalama Kar Had-
leri Cetvelinde bakkaliye emtiası için öngörülen % 13 kar oranının uy-
gulanması suretiyle hesaplanan gayrisafi kazancın ikmal tarhiyata esas
alınan gayrisafi kazançtan fazla olduğu gerekçesiyle reddine karar ve-
rildiği anlaşılmıştır.
Davacı tüketim kooperatifinin, bakkaliye emtiasına ilişkin ola-
rak beyan ettiği gayrisafi kazançtaki düşüklüğün yönetim kurulu kara-
rıyla bu emtia grubu için belirlenen % 5.5 kar marjına göre satış ya-
pılmasından kaynaklandığı yolundaki iddiası, Vergi Mahkemesince yıl
içinde satılan malın maliyet bedelinin tesbitinde benimsendiğine göre
bu kar oranının davacı kooperatifin uyuşmazlık döneminde beyan ettiği
gayrisafi kazancının ortalama kar hadlerine göre beyanı gerekenden dü-
şük olmasının izah nedeni olarak kabulü gerekirken, ikmalen salınan
vergilerin onanması yolunda karar verilmesinde hukuka uygunluk görül-
memiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Elazığ Vergi
Mahkemesinin 7.12.1995 günlü ve 1995/284 sayılı kararının bozulmasına,
karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:94)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA