kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1992 2834 1991 1732 03/11/1992
 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 36.MADDESİNDE LİSEYİ BİTİRENLER
İLE LİSE DENGİ MESLEKİ VEYA TEKNİK ÖĞRENİMİ BİTİRENLER İÇİN FARKLI Gİ-
RİŞ DERECE VE KADEMELERİ ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDEN, KİMYA LİSESİNİ BİTİREN DAVA-
CININ İNTİBAKININ DÜZELTİLMESİ İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUNUN İNCELENMESİ GE-
REKTİĞİ HK.<
Lise mezunu olan davacı, memuriyette iken Kimya meslek lisesini bitrme
si nedeniyle intibakının düzeltilmesi için yaptığı başvurunun reddine
ilişkin işlemin iptali ve maaş farklarının, yasal faizi ile birlikte
kendisine ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; 657 sayılı Yasanın 36/A-12-d maddesinde me-
muriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin intibakının düzenlendiği, ay-
nı Yasanın ek geçici 3.maddesinde ise, öğrenim durumları birden fazla
değişenlerin intibakının aynı esaslara göre yeniden yapılacağı kuralı-
nın getirilldiği, lise mezunu olan davacının memuriyette iken 16.9.
1983 tarihinde Kimya Lisesini bitirerek yeniden intibakının yapılması-
nı istediği ve bu isteğinin reddi üzerine bakılan davayı açtığı, 657
sayılı Yasanın 36.maddesinde liseyi bitirenler ile lise dengi mesleki
veya teknik öğrenimi bitirenler için farklı giriş dereceleri öngörüldü
ğünden tesis edilen işlemde yasaya uyarlık bulunmadığı, nitekim bu ko-
nuda verilen kararın Danıştay Beşinci Dairesince onandığı gerekçesiyle
dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davacı, talebine rağmen mahkemece maaş farklarının yasal faizi ile bir
likte ödenmesine hükmedilmemesinin hukuka aykırı olduğunu, davalı ida-
re ise, davacının bitirdiği öğrenimin üst öğrenim olmaması nedeniyle
yeniden intibakının yapılamayacağını, yükselinebilecek derece yönünden
liseyi bitirenler ile lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren-
ler arasında fark bulunmadığını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararı
nın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 48.maddesinin 3.fıkrasında
"Temyiz dilekçeleri, ilgilisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştaya
veya 4.maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme
veya Danıştay'ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihi
ni izleyen otuzgün içinde cevap verebilir. Cevabı veren, kararı süre-
sinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz iste
minde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine
geçer" hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davalı idarenin temyiz dilekçesinin 22.4.
1991 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, davacının ise otuz günlük ce-
vap süresini geçirdikten sonra verdiği 7.6.1991 tarihli dilekçesinde
temyiz isteminde bulunduğu anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin
süre aşımı nedeniyle esastan incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Davalı idarenin temyiz istemine gelince; İdare ve Vergi Mahkemeleri ta
rafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmele-
ri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde belirti-
len nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Dava konusu işlem
yönünden Ankara 2.İdare Mahkemesince verilen 5.3.1991 günlü, 1991/640
sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulması
nı gerektirecek bir sebep de bulunmamaktadır. Açıkalanan nedenlerle da
vacının temyiz isteminin süre aşımı yönünden, davalı idarenin temyiz
isteminin ise esastan reddi ile anılan kararın onanmasına karar veril-
di.


BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA