kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1998 2607 1998 4281 17/09/1998
 
BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ALINAN FAALİYET RAPORU HAKKINDA TARTIŞIL-
MADAN VERİLEN YETERSİZLİK KARARINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
... İli, ... İlçesi, ... beldesi Belediye Başkanının; Belediye Mecli-
since yıllık çalışma raporu hakkında verilen yetersizlik kararı nede-
niyle 1580 sayılı Belediye Yasasının 76.maddesi uyarınca Belediye
Başkanlığından düşürülmesi istemidir.
1580 sayılı Belediye Yasasının 76.maddesinde, belediye başkanı-
nın, belediye meclisine her toplantı dönemi başında meclis kararları-
nın uygulanmasına, belediyenin mali durumuna,aktedilmiş ve mevcut yük-
lenimlerinin yerine getirilme biçimine ilişkin yıllık bir çalışma ra-
poru vereceği, meclisin,rapordaki açıklamayı, üye tam sayısının üçte
iki çoğunluğu ile yeterli görmemesi durumunda, yetersizlik kararı ile
görüşmeleri kapsayan tutanağın aynen meclis birinci başkan vekili onun
bulunmaması halinde ikinci başkan vekili tarafından mahalli en büyük
mülki amire gönderileceği, Valinin bu dosyayı, il merkezi olmayan yer-
lerde Kaymakamın, il merkezi olan yerlerde kendisinin gerekçeli ve ka-
natini bildirir düşüncesi ile bir ay içinde karar verilmek üzere Da-
nıştay'a sunacağı, Danıştay'ca da yetersizlik kararı verilmesi duru-
munda belediye başkanının düşeceği kurala bağlanmıştır.
... Belediye Meclisinin ... günlü toplantısında, Belediye Baş-
kanının ... dönemini kapsayan çalışma raporu okunmadan önce, gündemin
6. maddesi gereğince Hesap Tetkik Komisyonunun 1997 Mali yılı bütçesi
ve belediye yönetimi hakkında hazırladığı raporun meclis üyelerine o-
kunduğu ve oylanmadan gündemin 7. maddesine geçilerek faaliyet raporu-
nun başkan tarafından meclise okunarak oylamaya sunulduğu, kesin hesap
raporunda belirtilen hususların da dikkate alınması neticesinde 2 ka-
bul 7 ret oyu verilerek faaliyet raporunun reddedildiği anlaşılmakta-
dır.
Bu durumda, Belediye Başkanının faaliyet raporu tartışılmadan,
yetersiz görülen noktalar belirtilmeden ve belediye başkanına söz ve-
rilmeden oylama yapıldığı açık olduğundan, tartışılmadan yapılan oyla-
mada ve oylama neticesinde yetersiz bulunmasında hukuka uyarlık görül-
memiştir.
Dosyada bulunan meclis görüşme tutanakları, Kaymakamlık görüşü,
Belediye Başkanının savunması ve ekleri ile diğer belgelerin incelen-
mesinden, belediye meclisince verilen yetersizlik kararının Yasanın
76. maddesinde belirtilen usule uyulmadan verildiği anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle faaliyet raporunun yetersiz bulunmasına i-
lişkin meslis kararının somut nedenlere dayanmadığı sonucuna ulaşıldı-
ğından, ... Belediye Başkanının, 1580 sayılı Yasanın 76.maddesi uya-
rınca, Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine karar ve-
rildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:98)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA