kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1993 20 1991 4045 18/01/1993
 
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HAVAGAZI FABRİKASINDA MÜHENDİS OLARAK GÖ-
REV YAPAN İLGİLİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILMASI
GEREKTİĞİ HK.<
Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı
Havagazı Fabrikasında mühendis olarak görev yapan davacının, bu göre-
vinden dolayı 5434 sayılı Yasanın 32.maddesinin (d) bendi uyarınca
fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması isteğinin reddine i-
lişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda; daha önce açılan
emsal davaların görülmesi sırasında Danıştay'ca yaptırılan keşif ve
bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, bu işyerlerinde çalı-
şanların zehirli ve boğucu gazlardan etkilendiğinin açıklandığı, buna
göre davacının zararlı etkilere maruz kaldığı sürenin her sekiz saati-
nin bir gün hesabıyla fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması
gerekirken aksine tesis olunan işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçe-
siyle iptali yolunda Ankara 5.İdare Mahkemesince verilen 4.4.1991 gün
ve 1991/1121 sayılı kararının bozulması istenmiktedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile de-
ğişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde müm-
kündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:88)(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA