kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1997 828 1996 2577 19/02/1997
 
ETAP ETAP YAPILAN İMAR PLANI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLEME SINIRLARI BELİR-
LENEREK PARSELASYON YAPILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI GİBİ,
ALTI BÖLGE HALİNDE BELİRLENEN DÜZENLEME ALANLARININ HER BİRİNDEN FARK-
LI ORANLARDA DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMASININ BU ALANLARIN NİTELİ-
ĞİNİN FARKLI OLMASINDAN KAYNAKLANDIĞI HK.<
Antalya 1.İdare Mahkemesinin 14.2.1996 günlü, 1996/228 sayılı kararı-
nın usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmekte-
dir.
Dava, ... mevkii, ... ve ... parsel sayılı taşınmazın da bulun-
duğu alanda 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca yapılan parselas-
yon işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince yerinde
yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla
dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden planla-
nan bölgenin 6 etap halinde düzenlendiği, 1,2,3,ve 4 no'lu düzenleme
sahalarında % 35 oranında düzenleme ortaklık payı, %4-%8 oranında kamu
tesis alanlarına tahsis olarak alındığı, 5 ve 6 nolu düzenleme saha-
sında ise % 18 oranında düzenleme ortaklık payı alınacak şekilde dü-
zenleme sınırlarının belirlendiği, 6 nolu düzenleme alanında kalan da-
vacı parsellerinden düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra aynı yer-
den aynı fonksiyon ve yapılaşma koşulları ile uygulama yapılarak müs-
takil yer verildiğinin anlaşıldığı ancak dengeli bir düzenleme ortak-
lık payı dağılımı sağlanmadan düzenleme sınırları saptandığından dü-
zenleme ve dağıtım tekniği ile ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçe-
siyle işlemin iptaline karar verilmiş, karar davalı vekillerce temyiz
edilmiştir.
İmar Kanununun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Dü-
zenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı
4. maddesinin (a) bendinde düzenleme sahasının, sınırı tespit edilerek
düzenlenmesine karar verilen saha olduğu aynı maddenin (b) bendinde,
dÜzenleme sınırının, düzenlenecek imar adalarının imar planına göre
yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmelere ay-
rılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini
çevreleyen sınır olduğu; 5. maddesinde ise, belediye ve mücavir alan
sınırları içinde belediyelerin, belediye encümen kararı ile; dışında
valıliklerin, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar proğramlarında
öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli
miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme
sahalarını tesbit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetinde oldukla-
rı, konut yapımına hazır arsa sayısının, bir önceki yıl verilen inşaat
ruhsatından az olmamasına dikkat edileceği, belirlenen düzenleme saha-
sının bir müstakil imar adasından daha küçük olamayacağı, ancak, imar
adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül
etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve
diğer kısmında bir kaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar
planı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin
mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parsellerinin müs-
takil bir imar düzenlemesine konu teşkil edebileceği, düzenlemeye tabi
tutulması gerektiği halde İmar Kanununun 18. maddesi hükmünün tatbiki
mümkün olmayan hallerde, müstakil inşaata elverişli olan kadastro par-
sellerine plana göre inşaat ruhsatı verileceği; aynı yönetmeliğin 10.
maddesinde düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe ay-
nı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisinin sağlanacağı;
11maddesinde de bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortak-
lık payı miktarının bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin
yüzölçümü miktarına oranı olduğu hükmü yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazların bulunduğu
bölgenin 6 etap halinde planlandığı ve bu etaplarda 18.madde uygulama-
sı yapılmadan inşaat uygulamasına geçilemeyeceği notu getirildiği, bu
nota uygun şekilde 1/1000 ölçekli imar planı üzerinde numaralanmak ve
sınır çizgileri işaretlenmek suretiyle belirtilen etap sınırlarının
uygulama sınırı olarak ele alınıp 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uya-
rınca uygulama yapıldığı, 1,2,3 ve 4 no'lu düzenleme sahalarında % 35
oranında düzenleme ortaklık payı, %4-%8 arasındaki oranda da Kamu Te-
sis alanlarına tahsis olarak alındığı, 5 ve 6 nolu düzenleme sahasında
ise % 18 oranında düzenleme ortaklık payı alındığı, 6 nolu düzenleme
sahasında kalan davacı parsellerinden % 18 oranında düzenleme ortaklık
payı alındıktan sonra kalan miktarın aynı yerde oluşturulan ve aynı
fonksiyon ve yapılanma koşulu ile uygulaması yapılmış müstakil imar
parseli olarak davacıya tahsis edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda etap etap yapılan imar planı doğrultusunda düzenleme
sınırları belirlenerek parselasyon yapılmasında hukuka aykırılık bu-
lunmadığı gibi, altı bölge halinde belirlenen düzenleme alanlarının
her birinden farklı oranlarda düzenleme ortaklık payı alınmasının bu
alanların niteliğinin farklı olmasından kaynaklandığı, kaldı ki aynı
düzenleme sahası içinde düzenleme ortaklık paylarının eşit olarak a-
lındığı görüldüğünden mahkemece bu hususlar gözönünde bulundurulmadan
verilen kararda isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Antalya 1.İdare Mahkemesinin 14.2.1996
günlü, 1996/228 sayılı kararının bozulmasına, karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:94)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA