kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1991 712 1989 5547 28/02/1991
 
GİRİŞ GÜMRÜKLERİNDE BULUNAN FİKTİF ANTREPOLARIN, ANTREPO HARCINDAN MU-
AF OLMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; Davacı şirketin İskenderun giriş gümrüğünde bulunan fiktif
antreposuna ilişkin olarak 1988 yılı için tahalluk ettirilen fiktif
Anterpo Harcının terkini istemiyle açılan davayı; 1.1.1989 tarihinde
yürürlüğe giren 3505 sayılı yasanın 33.maddesiyle 492 sayılı Harçlar
Kanununa bağlı 8 sayılı tarifeye eklenen "X-Gümrük Kanunu hükümlerine
göre verilen ruhsatname harçları" bölümü ile fiktif antrepo izin belge
lerinin harçlar yasası kapsamına alındığı, 3505 sayılı Kanunun geçici
2.maddesinin son pragrafında döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler ol-
duğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin esasların Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ile Maliye
ve Gümrük Bakanlığınca birlikte tespit edileceğinin belirtildiği, anı-
lan hüküm gereğince 4.3.1989 tarih ve 20008 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan 1 sayılı tebliğinde istisna kapsamında bulunan ihracatla ilgi
li döviz kazandırıcı faaliyetlerin açıklandığı, bu açıklamalarda antre
po işletme ruhsatı harçlarının istisna kapsamında bulunmadığı, bu ne-
denle tahakkuk ettirilen Fiktif Antrepo Harcında isabetsizlik görülme-
diği gerekçesi ile reddeden Vergi Mahkemesi kararının; bozulması iste-
minden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı
lan mahkeme kararının onanmasına, karar verildi.(DAN-DER, SAYI:82-83) BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA