kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 3793 1981 2808 22/06/1982
 
ORTAOKUL VE LİSE ORTA TAHSİL SAYILDIĞINDAN İKİ KISIMDAN BİR HARÇ ALIN-
MASINDA YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava; 1978 yılı için özel okul işletmeciliğinden dolayı kusur cezalı
olarak ikmalen salınan ruhsat harcını terkin eden İtiraz Komisyonu ka-
rarını; uyuşmazlığın özel okullarda bulunan orta ve lise kısımlarından
her yıl için ayrı harç mı yoksa her iki kısım bir ünite sayılarak tek
harç mı alınacağı noktasından çıktığı, Özel Okul işletme ruhsatnamele-
rinden alınacak yıllık harç miktarlarının 492 sayılı Harçlar Kanununun
(8) sayılı tarifesinin VI/18 pozisyonunun (a), (b) ve (c) bentlerinde
gösterildiği, buna göre ilkokul tahsil seviyesinde (özel anaokulları
ve özel kreşler dahil) özel okul işletenlerin 2.000 lira, orta tahsil
seviyesinde özel okul işletenlerin 4.000 lira ve yüksek tahsil seviye-
sinde özel okul işletenlerin 10.000 lira yıllık ruhsat harcı ödemeleri
nin gerektiği, Özel Ayas Lisesinde bulunan ortaokul ve lise kısımların
da yapılan tahsil orta tahsil sayıldığından işletme ruhsat harcı uygu-
lanmasında iki kısımdan bir harç alınmasının kanun koyucunun maksadı
ile çelişkili olamıyacağı, İtiraz Komisyonunun bu husustaki kararının
yerinde olduğu, yıllık harcın zamanında yatırılmaması vergi ziyaını
mucip olduğundan kusur cezası kesilmesinin de zorunlu olduğu gerekçe-
siyle onayan Temyiz Komisyonu kararının bozulması isteminden oluşmak-
tadır.
Davada ileri sürülen iddialar, usul ve esas yönlerinden kanun hükümle-
rine uygun ve gerekçeye dayalı Temyiz Komisyonunun kararının bozulması
nı sağlayacak nitelikte görülmediğinden davanın reddine karar verildi.

(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA