kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 4151 1980 5706 28/11/1984
 
YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLEN MESLEK MENSUPLARINA YARGI ÖDENEĞİ VERİLE-
MİYECEĞİ HK.<
Davacının Danıştay Başkanlığı tarafından kararı üzerine alınan 11.8.
1975 tarihli onayla 521 sayılı Danıştay Kanununun 117.maddesi gereğin-
ce bilimsel araştırma ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere yurt dı-
şına gönderildiği, yurda döndüğü 27.12.1976 tarihine kadar burada kal-
dığı sürece yargı ödeneği verilmediği, dönüşünde ödenmeyen yargı öde-
neklerinin kendisine verilmesi isteğinin davalı idarece reddedildiği,
davanın da bu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
521 sayılı Danıştay Kanununca 1903 sayılı kanunla eklenen ek 21.madde;
"Danıştay Meslek Mensuplarına brüt maaşları tutarının % 50'si oranında
yargı ödeneği verilir.
Bu ödemeler aybaşında aylıkla birlikte yapılır.
Bu ödemeye hak veren bir göreve seçilenler veya atananlar, göreve baş-
lama tarihinde, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi yapanlar yüksel
me veya ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ödemeye hak kaza
nırlar.
Dsanıştay Kanununun 159.maddesine göre çalışmaya ara vermeden yararla-
nanlar, 160.maddesinin son fıkrası gereğince yıllık izinlerini kulla-
nanlar ile ek 7.madde gereğince çalıştırılanlar dışında, her ne sebep-
le olursa olsun görevleri başında bulunmayanlara görevden ayrı bulun-
dukları süre için ödeme yapılmaz.
Bir takvim yılı içinde 60 günü geçen süre ile hastalık izni alanlara,
bu süreyi geçen günler için yargı ödeneği verilmez" hükmü yer almış-
tır.
Anılan maddenin 4.fıkrası hükmü, yargı ödeneğinden yararlanmak için
meslek mensuplarının Danıştay'la olan hukuki ilişkilerini yeterli gör-
memiş eylemli olarak görevin ifasını da şart kılmıştır. Aynı fıkrada
eylemli olarak görevi başında bulunmamakla beraber yargı ödeneğinden
yararlanabilecekler tadadi olarak belirtilmiş olduğundan bunlar dışın-
da hangi nedenle olursa olsun Danıştay'daki görevinden ayrı kalan mes-
lek mensupları bu ödenekten yararlanamıyacaklardır. Danıştay Yasasının
117.maddesi uyarınca yurt dışına gönderilenler sözü edilen fıkradaki
istisnalar içinde sayılmadığından kendilerine yargı ödeneği verilmesi-
ne olanak yoktur.
Danıştay Yasanın 117.maddesi kuralı da ek 21.maddenin yorumu ile varı-
lan sonucu doğrulamakta, onu tamamlamaktadır. Gerçekten 117.madde, İda
re hukuku alanında bilimsel araştırma yapmak ve mesleki incelemelerde
bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilen meslek mensuplarına verile-
bilecek mali hakları, aylıklar, hakiki yol masrafları ve gündeliklerle
sınırlı tutmuş aylıktan ayrı ve yasal dayanağı ondan farklı olan yargı
ödeneğine bunlar içinde yer verilmemiştir.
Davacının yurt dışında bulunduğu süre içinde kendisine yargı ödeneği
verilmesine engel teşkil eden bu açık kurallar karşısında, kendisinin
görevli olarak gönderilmiş olmasının ve Danıştay Meslek Mensuplarının
yabancı ülkelere gönderilmesi hakkındaki Tüzüğe dayanan diğer savların
sonucu hukuki yönden etkili olamıyacağı açıktır.
Bu nedenle davanın reddine karar verildi.

(MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA