kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 343 1984 2307 30/01/1985
 
1-) GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA DEVAMLILIK BULUNMASI YAPILAN FAALİYETİN
TİCARİ OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİ;
2-) ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESABINDA TAKDİR KOMİSYONUNDA GEÇEN SÜRENİN
ZAMANAŞIMINI DURDURACAĞI, ANCAK CEZA ZAMANAŞIMININ HESABINDA DİKKATE
ALINAMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık, mükellefin 1973 takvim yılında mükellefiyetini tesis ettir
mediği ve kazancını beyan etmediğinin vergi inceleme raporuyla tesbit
edilmesi üzerine takdir komisyonu kararına istinaden resen salınan ge-
lir ve mali denge vergisi ile kesilen kaçakcılık cezasını; mükellefin
sahibi bulunduğu arsası üzerine müteahhit ile aralarında aktedilen İz-
mir 4.Noterliğinin 27.2.1968 tarih ve 5025 yevmiye nolu mukavele gere-
ğince müteahhit tarafından bina inşaatına başlandığı, müteahhidin taah
hüdünü yerine getirmemesi sebebiyle aralarında çıkan ihtilafın İzmir
5.Asliye Hukuk Hakimliğinin Yargıtayca onaylanan ilamı ile temel halin
de ödevliye teslim edildiği, 4 dükkan ve 8 daireden müteşekkil bina in
şaatının mükellef tarafından tamamlanarak daire daire satıldığı, ihti-
laflı hadisede vergiyi doğuran olayın bina inşaatının bitimi olmayıp
daire satışı olduğu, esas uğraşısı müteahhitlik olmasa dahi bir kimse-
nin birden çok (olayımızda 4 dükkan 8 daire) işyeri ve daire inşa ede-
rek satması halinde elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 37.4.
maddesine göre ticari kazanç olarak kabulünün gerektiği, mükellefin bu
hususlara yönelik iddialarında isabet görülmediği, satılan dairenin sa
tış bedeli üzerinden takdir olunan vergi matrahının komisyonlarınca da
uygun bulunduğu, öte yandan; Vergi Dairesi Müdürlüğünce dönem matrahı-
nın takdiri için 17.11.1978 tarihinde takdir komisyonuna başvurduğu, 1
nolu Takdir Komisyonunun 7.8.1980 gün ve 1807 sayılı kararının 16.9.
1980 tarihinde Vergi Dairesine tevdi edildiği, komisyon kararı esas a-
lınmak suretiyle tanzim olunan vergi ihbarnamesinin 15.10.1980 tarihin
den mükellefe tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, Vergi Usul Kanununun
114.maddesinde Vergi Dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna
başvurulması halinde zamanaşımının duracağı, duran zamanaşımının komis
yon kararının Vergi Dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işle
meye devam edeceğinin hükme bağlandığı, Vergi ihbarnamesinin 15.10.
1980 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği, zamanaşımı süresi 30.10.1980
tarihinde dolan vergi aslı yönünden zamanaşımının sözkonusu olmadığı,
Vergi Usul Kanununun 374.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen 5 yıllık
süre içinde mükellefe tebliğ edilmeyen kaçakcılık cezasının ise zaman
aşımına uğradığı gerekçesiyle vergi aslını aynen, kaçakcılık cezasını
da terkin suretiyle tadilen tasdik eden İtiraz Komisyonu kararının; bo
zulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulma
sını sağlayacak durumda bulunmadığından taraf davalarının reddine ka-
rar verildi.
AYRIŞIK OY;
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası ile, gayri-
menkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların
bu işlerinden sağladıkları kazançlar ticari kazanç sayılmış ise de, bu
radaki "devamlı olarak uğraşma" bu işlerin mutad meslek halinde yapıl-
masıdır.
Olayda ise tarhiyatın dayanağını oluşturan inşa ve satış işinde devam-
lılık yani mutad meslek halinde uğraşma unsuru bulunmamaktadır.
Bu nedenle tarhiyatın aynı kanunun 81.maddesinin 1.fıkrasına dayandı-
rılması gerekirken 37.maddesinin 4.fıkrasına dayandırılmış olmasında
kanuna uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle yükümlü davasının kabulü ile tarhiyatın terkinine
karar verilmesi gerekeceği görüşü ile çoğunluk kararının bu bölümüne
katılmıyorum.
BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA