kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1993 1350 1991 2907 15/03/1993
 
BÜTÇE YASASININ 17.MADDESİ UYARINCA, BÜTÇENİN YEDEK ÖDENEK BÖLÜMÜNDEN
BELEDİYELERİNE YARDIM YAPILMASININ İDARENİN TAKDİR YETKİSİNE GİRDİĞİ
HK.<
1989 ve 1990 Mali Yılı Bütçe Yasalarının 17.maddeleri uyarınca bütçe-
nin yedek ödenek bölümüne konulan ödenekten kendi belediyelerine de
yardım yapılması için Maliye ve Gümrük Bakanlığına yapılan davacı Bele
diye başvurusuna yanıt verilmemekle oluşan olumsuz işlemin iptali iste
miyle açılan davada, yasaya göre ilgili bütçenin yedek ödeneğinden be-
lediyelere dağıtım yapmak Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkisinde ise
de, örnekleme yoluyla yapılan araştırma da ara kararı ile sorulan bele
diyelere bu yardımın yapıldığı, davacıya yardım yapılmamasının somut
verilerle ortaya konulmadığı, sonuçta idarenin bu yetkisini kamu yara-
rı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığı anlaşıldığından dava konusu
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden Ankara 5.
İdare Mahkemesinin 4.7.1991 gün ve 1634 sayılı kararının, dava konusu
olayda, idarenin bir yargı kararı ile denetlenmesi olanağı bulunmayan
Anayasanın 125.maddesinde yer alan takdir yetkisinin söz konusu oldu-
ğu, bu durumda idare mahkemesince tamamen idarenin takdir yetkisine gi
ren bu davanın işin esasına girilmeksizin reddi gerekirken işin esası-
nı girilerek verilen kararda yasalara uyarlık görülmediği gerekçesiyle
bozulmasına ilişkin Dairemizin 27.12.1991 günlü 2154 sayılı kararının
düzeltilmesi istemidir.
Danıştay Dava Daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurul
ları tarafından verilen kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yoluna
başvurulabilmesi ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 54.
maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İstemde bulunan ta-
rafından öne sürülen düzelteme nedenleri ise sözü edilen maddede belir
tilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, yasal dayanağı olmayan dü-
zeltme isteminin reddine karar verildi.
BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA