kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 2000 845 1999 2121 27/03/2000
 
VERGİ, RESİM VE HARÇ TUTARININ KARARDAN ÖNCE TAHSİL EDİLMİŞ OLMASI HA-
LİNDE, VERGİ MAHKEMESİ KARARININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN KANUNİ GECİKME
FAİZİ HESAPLANACAĞI HK.<
Davacı banka adına yapılan ek tahakkuka karşı açılan davanın ... Vergi
Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararı ile kabul edildiği ileri sü-
rülerek, daha önce (...) tarihinde ödenen tutar ile mahkemece hüküm
altına alınan yargılama giderleri ile vekalet ücretinin hesaplanacak
yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılan da-
vada; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesinin
6'ncı fıkrasında, tazminat ve vergi davalarında, kararın idareye teb-
liğinden itibaren, infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme
faizi ödeneceğinin hükme bağlandığı, bu itibarla, olayda, ... tarihin-
de gümrük veznesine yatırılan toplam ... liranın ... Vergi Mahkemesi-
nin ... gün ve ... sayılı kararının davalı idareye tebliğ tarihini iz-
leyen altmış günlük sürenin sonu olan günden itibaren, iade tarihine
kadar geçecek süre için hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte davacı-
ya iadesine karar veren Ankara 5'inci Vergi Mahkemesinin ... gün ve
... sayılı kararının, davacı tarafından; 2577 sayılı Kanunun 28'inci
maddesinin 1'inci fıkrasında, mahkeme kararlarının icabına göre işlem
tesis edilmesi hususunda idareye tanınan sürenin otuz gün olarak be-
lirlendiği, ayrıca, kararda iadesi istenilen yargılama giderleri ve
vekalet ücreti hakkında hüküm tesis edilmediği; davalı idarece de, ia-
desi istenilen meblağın ... tarihinde emanet hesabına alındığı ve ...
tarihinde bütçeye gelir kaydedildiği, bu itibarla emanete alınma tari-
hinden itibaren faiz hesaplanamayacağı ileri sürülerek bozulması iste-
nilmektedir.
Temyiz başvuruları, davacı adına yapılan ek tahakkuka vaki iti-
razın reddine dair işlemin ... Vergi Mahkemesince iptal edildiği halde
karar gereğinin davalı idarece yerine getirilmediği ileri sürülerek,
daha önce ödenen gelir eksiği ile mahkeme kararında hüküm altına alı-
nan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin iadesi ile yasal faize
hükmedilmesi istemiyle açılan davanın kabulü yolunda verilen mahkeme
kararının bozulması istemlerine ilişkindir.
Davalı idarenin temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar,
mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Davacının temyiz istemine gelince:
Davacı tarafından; yargılama giderleri ve vekalet ücreti hak-
kında hüküm kurulmamasının usulü noksanlık olduğu; ayrıca, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesinin 1'inci fıkrası hük-
mü uyarınca en geç kararın idareye tebliğini izleyen otuz günlük süre-
nin bitim tarihinden itibaren infazdaki gecikme sebebiyle faiz hesap-
lanması gerekirken, bu sürenin altmış gün olarak kabul edilmesinin ya-
saya aykırı olduğu ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması iste-
nilmektedir.
Mahkeme kararında hüküm altına alınan yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin genel hükümler dairesinde infaz ve icrası mümkün ol-
duğundan, söz konusu tutarların iadesine karar verilmemiş olması, bu
yönüyle mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak usuli bir noksanlık
olarak görülmemiştir.
Kanuni gecikme faizinin hangi tarihten itibaren hesaplanacağı
hususuna gelince:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesinin
1'inci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi
mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarına
göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya
mecbur olduğu; bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden
başlayarak otuz günü geçemeyeceği; 6'ncı fıkrasında da, tazminat ve
vergi davalarında, kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecik-
mesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödeneceği hükme bağlanmış-
tır.
Mevcut düzenleme karşısında, idareye, vergi mahkemesi kararla-
rının yerine getirilmesi hususunda kararın tebliğinden itibaren en geç
otuz günlük süre tanınırken, uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlerin tutarının karardan önce tahsil edilmiş olması
halinde, karar gereğinin tebliğ tarihinde yerine getirileceği, aksi
halde infazdaki gecikme dolayısıyla kanuni gecikme faizi hesaplanacağı
sonucuna varılmaktadır.
Bu itibarla, olayda, mahkemece kanuni gecikme faizinin; kararın
idareye tebliği tarihinden itibaren altmış günlük sürenin sonundan i-
tibaren hesaplanmasına karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır. An-
cak, davacı tarafından temyiz dilekçesinde kanuni gecikme faizinin he-
sabında, kararın idareye tebliğinden itibaren işlemeye başlayacağı o-
tuz günlük sürenin bitim tarihinin esas alınması isteminde bulunuldu-
ğundan, bozma üzerine yeniden verilecek kararda bu hususun mahkemece
göz önüne alınacağı tabiidir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idare temyiz isteminin reddine ka-
rar verildi. YÖ/ES
(DAN-DER; SAYI:104)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA