kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1988 773 1987 1673 23/03/1988
 
YÜKSEK OKUL MEZUNU OLDUĞU HALDE AÇILAN SINAVA İLİŞKİN FORMDA KENDİSİNİ
LİSE MEZUNU OLARAK GÖSTEREN VE SINAVI KAZANAN DAVACININ BU DAVRANIŞI-
NIN, 657 SAYILI YASANIN 98.MADDESİNE GÖRE GÖREVİNE SON VERİLMESİNİ
GEREKTİRMEYECEĞİ HK.<
Dava, Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olan davacının, 657
sayılı Kanunun 98.maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilme-
sine ilişkin Valilik işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; Defterdarlığın merkez ve ilçelerindeki ge-
lir birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel için
açılan sınavda Üniversite ve Yüksekokul mezunları ile lise ve dengi
okul mezunlarının ayrı ayrı sınava tabi tutulmalarına karşın sınav ta-
rihinde 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu olan davacının, bu durumu-
nu gizleyerek ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olarak sınava katılıp
başardığı, daha sonra yüksekokul diplomasını idareye ibraz etmesi üze-
rine 657 sayılı Kanunun 48. ve 98/b maddelerine göre davacının görevi-
ne son verildiğinin anlaşıldığı, işlemin nedeni olarak gösterilen ola-
yın özelliği itibariyle hatalı yapılan atama işleminin geri alınması
şeklinde kabulünün zorunlu olduğu, eksik bilgi vermek suretiyle idare-
nin hatalı işlem tesis etmesine ve sınavların eşit şartlarda yapılma-
sına engel olan davacının, sözkonusu hatalı tasarrufun geri alınarak
görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
dava reddedilmiştir.
657 sayılı Kanunun 48.maddesinde Devlet Memurluğuna alınacaklarda ara-
nılacak genel ve özel şartlar arasında, memurun hizmet göreceği sınıf
için 36. ve 41.maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının
birinden diploma almış olmak koşuluna yer verilmekte, ayni Kanunun 98.
maddesinin (b) fıkrasında ise memurluğa alınma şartlarından herhangi
birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde memurluğun sona ere-
ceği hükme bağlanmaktadır.
Hizmet sözleşmesi ile 6 ay sözleşmeli statüde istihdam edilen ve baş-
vurusu üzerine yoklama memurluğu kadrosuna atanarak memur statüsüne
geçtiği anlaşılan ve lise mezunlarının atanabilecekleri bir kadroya
atanmış olduğu ihtilafsız bulunan davacının, memurluğa atandığı ta-
rihte atandığı kadro için atama şartlarından olan öğrenim şartını ta-
şımadığından söz edilemeyeceği gibi, yüksek okul mezunu olduğu halde
başvuru formunda tahsil durumunu lise mezunu olarak göstermiş olması
da 657 sayılı Kanunun 98.maddesi hükmüne göre görevine son verilmesini
haklı kılacak bir neden olarak kabul edilemez.
Öte yandan Defterdarlıkça yapılan sınava ilişkin ilanda, yüksek okul
mezunları için "meslekle ilgili yüksek okul" kaydına yer verildiğinden
davacının mezun olduğu yüksek okulun atanacağı meslekle ilgili olmama-
sı sebebiyle başvuru formunda yüksek okul mezunu olduğunu bildirmemiş
olmasının da idareyi yanıltma amacı taşıdığı şeklinde yorumlanması ola
naksızdır.
Açıklanan nedenlerle 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen memur
luğa atanma şartlarını taşıdığı anlaşılan davacının görevine son veril
mesine ilişkin işlemde mevzuata ve hizmet gereklerine uyarlık bulunma-
maktadır. Bu nedenle davacının temyiz istemi yerinde görüldüğünden
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrası
gereğince İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, ayni maddenin 2.fık-
rası gereğince uyupşmazlığın hukuki noktalara ilişkin olması sebebiyle
dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA