kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1358 1986 130 20/05/1986
 
İKTİSADİ KIYMETİN SATIŞINDAN DOĞAN KARIN YENİLEME GİDERLERİNİ KARŞILA-
MAK ÜZERE PASİFTE TUTULMASI YENİLEME KARARININ VERİLDİĞİNİ GÖSTERDİĞİN
DEN 3 YIL İÇİNDE KULLANILMAMASI HALİNDE VERGİ HATALARINA İLAVESİNİN
SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ HK. <
Uyuşmazlık, mükellef adına, 1979 takvim yılı için re'sen salınan gelir
ve mali denge vergisini tasdik eden, kesilen kaçakçılık cezasını ise
kusur cezasına çeviren İtiraz Komisyonu kararının bozulması talebiyle
açılan taraf davalarının reddine dair Danıştay Üçüncü Dairesi kararı-
nın düzeltilmesi isteminden ibarettir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328.maddesinde, amortismana tabi ikti
sadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter
defterinde kayıtlı değerleri arasındaki farkın kar ve zarar hesabına
geçirileceği, şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi
işin mahiyetine göre zaruri bulunur ise satıştan tahassül eden karın
yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta aza-
mi üç yıl süre ile tutulabileceği, her ne sebeple olursa olsun bu süre
içinde kullanılmamış olan karların, üçüncü yılın vergi matrahına ekle-
neceği hükme bağlanmış olup, dosyanın incelenmesinden, nakliyecilik
işi yapan mükellefin işletmesinde kullandığı kamyonun 24.9.1979 günün-
de satışından elde ettiği 1.010.000 lira karı 1979 yılı bilançosunun
pasifine geçici hesap adı altında kaydettiği ve bu kaydın Vergi Usul
Kanununun yukarıda sözü edilen 328.maddesine göre yapıldığını açıkça
belirtiği anlaşılmış bulunmaktadır.
Bu durum karşısında, kamyon satışından elde edilen karın 213 sayılı Ka
nunun 328.maddesi belirtilmek suretiyle bilançonun pasifine geçirilmiş
olması mükellefin 24.9.1979 gününde sattığı amortismana tabi iktisadi
kıymetin yenilenmesinin, işin mahiyetine göre zaruri bulunduğunu gös-
terdiğinden pasife kaydedilen bu karın 3 yıl içinde kullanılmaması ha-
linde üçüncü yılın vergi matrahına eklenmesi gerekmektedir.
Açıklanan sebeplerle mükellef tarafından 1979 yılındaki kamyon satışı
sebebiyle elde edilen ve bilançonun pasifine kaydedilen karın 1979 yı-
lı vergi matrahına eklenmesi suretiyle re'sen yapılan tarhiyat işlemin
de kanuna uyarlık bulunmadığı cihetle mükellef davasının kabulü ile ak
si yoldaki itiraz komisyonu kararının bozulmasına, tarhiyatın re'sen
ve nihai olarak terkinine karar verildi.
RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA