kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 5 1986 247 15/01/1987
 
775 SAYILI YASAYA GÖRE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA DAVACIYA Kİ-
RALIK KONUT OLARAK TAHSİS EDİLEN KONUTUN TAHSİSTEN 13 YIL SONRA BAKAN-
LIKÇA ONAYLI HAK SAHİPLİĞİ LİSTESİNDE BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVACI-
YA MÜLK KONUT OLARAK TAHSİS EDİLEMEYECEĞİ YOLUNDA TESİS EDİLEN İŞLEMDE
İSTİKRAR İLKESİNE UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, sosyal konutlardan davacılara mülk konut tahsis edilemeyeceğine,
bu nedenle tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 775
sayılı Yasaya göre inşa edilen konutların kiralık veya mülk olarak tah
sisine Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkili olduğu, davacının
1970 yılında noter kurasına iştirak ettirilerek adına konut tahsis edi
lip konut belgesinin verildiği, 1970-1983 yılları arasında geçen süre-
de yapılan bir dizi işlemler sonucu davacıdan konut maliyet ve arsa be
delininde tahsil edildiği, idari işlemlerde istikrar ilkesinin idare
hukukunun en önemli ilkelerinden biri olduğu, idarece tesis edilen bir
işlem veya aynı amaca yönelik işlemler dizisinin aradan makul bir is-
tikrar süresi geçtikten sonra başka bir idari işlemle geri alınmasının
kazanılmış durumları ortadan kaldırılması halinde, bu işlemin, yukarı-
da anılan idare hukukunun idari işlemlerde istikarar ilkesine aykırı
düşeceği, bu nedenle konutun davacıya tahsisinden onüç yıl sonra Bakan
lıkça onaylı hak sahipliği listesinde isminin bulunmadığı öne sürüle-
rek mülk konut tahsisinin yapılamayacağına ve dairenin tahliyesi gerek
tiğine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmediği, öte yandan mülk ko
nut tahsis edileceklerine ilişkin hak sahiplerinin isimleri yazılı lis
telerin düzenlenmesinin ve başvuru beyannamelerinin saklanmasının ida-
reye ait bir görev olup bu görevin yerine getirilmesinde gösterilen ku
surun davacıya yüklenmesi olanağı bulunmadığı gerekçesiyle iptal kara-
rı verilmiş bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi.


BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA