kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1990 526 1988 2271 20/02/1990
 
1580 SAYILI KANUNUN 133.VE DEVAMI MADDELERİNE DAYANILARAK KURULMUŞ
OLAN KÖY BİRLİĞİNİN 6183 SAYILI YASA UYARINCA ÖDEME EMRİ DÜZENLEMEYE
YETKİLİ OLMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; 1580 sayılı Kanunun 133 ve devam eden maddeleri hükümleri-
ne dayanılarak kurulmuş olan birliğin ödeme emri düzenleyip düzenleye-
meyeceğine ilişkin bulunmaktadır.
1580 sayılı Belediye Kanununun 133.maddesinde, belde ve köyler ile il
özel idarelerinin kendilerine kanunlarla verilen mecburi veya ihtiyari
vazifelerin bir veya birkaçını müşterek tesisat ve idare ile ifa için
birlik tesis edebilecekleri, 138.maddesinde de, birliklerin hükmi şah-
siyete haiz amme müesseseleri olduğu, vazifelerini ifa ettikleri mahal
li idarelerin bu vazaifi ifa hususunda haiz oldukları hukuk ve selahi-
yeti haiz bulundukları hükme bağlanmıştır.
Bu hükümlerde, köy ve belediyeler ile özel idarelerin kendi aralarında
ya da müstakilen birlik oluşturabilecekleri ve birliklerin yerel yöne-
timlerin bir kısım işlevlerini yerine getiren kamu tüzel kişiliğine ha
iz kuruluşlar olduğu anlaşılmaktadır.
İlçe sınırları içerisinde sosyal, kültürel, zirai, sınai, ticari ve tu
ristik amaçla birden çok köyün iştiraki ile meydana gelen Muğla İli
Ula İlçesi köylerine Hizmet Götürme Birliğine, belediye ve özel idare-
nin katılımlarının olmadığı hususu ara kararımız üzerine gönderilen ni
zamnamenin tetkikinden anlaşılmaktadır.
Başka bir deyişle, söz konusu birlik sadece Ula İlçesine dahil köyle-
rin iştiraki ile meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu durumda Birlik, köye
ait hak ve selahiyeti kullanabilme durumundadır.
Diğer taraftan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Ka-
nunun 1.maddesi hükmüne göre, kamu alacağının bu Kanuna göre takip ve
tahsil edilebilmesi için, alacağın Devlete, İl Özel İdarelerine ve be-
lediyelere taalluk etmesi gerekmektedir. Köylere ait alacağın, Köy Ka-
nunu hükümleri kapsamında bulunması nedeniyle Birliğin bu kanuna göre
alacağını takip etme yetkisinden söz edilemez.
1580 sayılı Belediye Kanununun 135.maddesinde, her birliğin bir esas
nizamnamesinin olacağı ve nizamnamede maddede sayılan hususların yer
alacağı belirtilmiştir. Bu hükümler arasında Birliğin 6183 sayılı Ka-
nundaki selahiyetleri kullanmasına imkan verecek yasal düzenleme bulun
mamaktadır.
Bu sebeple, Birlik Tüzüğünün 14.maddesinin 11.bendi ile 28.maddesinde
6183 sayılı Kanunun uygulanacağı yolundaki hükmün geçerliliği yoktur.
Ayrıca, adı geçen birliğin işlemine yasal dayanak olarak aldığı 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinin 2.fıkrasındaki hüküm
belediye sınırları içinde umuma ait yerlerdeki işgaller nedeniyle bele
diyeler tarafından tarh, tahakkuk ve tahsil edilebilecek harca ilişkin
olup, uyuşmazlık konusu ada iskele ücretinin bu harçla ilgisi bulunma-
maktadır.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına yönelik
temyiz isteğinin reddine karar verildi.
KARŞI OY:
İl İdaresi Kanununun 56., Köy Kanununun 47 ve 48.maddeleri, köylerin
ve belediyelerin Kanunların kendilerine verdiği işleri, mahalli mahi-
yetteki işleri, yapmak için kendi aralarında birlik kurabileceklerini
açıklamıştır.
Belediye Kanununun 138.maddesi ise kurulan bu birliğin, hükmü şahsiye-
ti haiz, kamu kurumu olduğunu belirtmektedir. Birliğin başkanı birli-
ğin oluş biçimine göre, bucak müdürü, kaymakam veya validir.
Söz konusu 138.maddede, Birliğin, görevlerini yaptıkları mahalli idare
lerin bu görevleri yaptıkları sırada haiz oldukları hukuk ve selahiye-
te haiz oldukları yazılıdır.
Olayımızda, birliğin başkanı Kaymakamdır. Birlik başkanı olarak kayma-
kamın, 6183 sayılı Kanunun 1.maddesine göre, birliğin alacağını tahsil
etme yetkisi olmaktadır.
Nitekim, Birlik Tüzüğünün XIV.maddesinin 11.bendinde ve XXVIII.madde-
siyle birlik alacağının 6183 sayılı Kanuna dayanarak tahsil yetkisi ve
görevi birlik başkanı kaymakama verilmiştir.
Bu nedenle, Birlik adına, başkanı sıfatıyla ödeme emri düzenlenmesinde
kanuna aykırı bir durum bulunmamaktadır. Temyiz konusu kararın bozulma
sı gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına karşıyız.

(DAN-DER; SAYI:80)

BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA