kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 3162 1981 3386 14/10/1983
 
DAVACININ DA PAYDAŞI OLDUĞU PARSELİN YANINDAKİ YERİN 6785/41 E GÖRE
DİĞER PAYDAŞLARA SATIŞINA KARAR VERİLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK. <
Dava, belediyeye ait yol fazlasının H.İbrahim Zileli'ye satılmasına
ilişkin belediye encümeni kararının davanın özeti bölümünde belirtilen
nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
6785 sayılı yasanın 1605 sayılı yasa ile değişik 41.maddesine göre "be
lediyeler esasen belediye malı olan veya imar ve yol istikamet planla-
rının tatbiki dolayısıyle istimlakten artan parçalarla istikameti de-
ğiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalarda müsta-
kil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişindeki arsa veya bina sa
hibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrımenkul sahiplerinin yola
giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkakları ile ve bedel takdiri
suretiyle değiştirmek ve komşu gayrımenkul sahibi takdir edilen bedel-
le satın almaktan imtina ederse, şuyulandırıp sattırmak suretiyle imar
planına uygunluğu temin ile vazifelidir."
Olayda ise davacının, belediyeye ait yol fazlası yerin bitişiğindeki
taşınmazın 230/672 payını 17.8.1977 gününde H.İbrahim Zileli'den satın
almış olmasına karşın tapu kayıtları üzerinde bir inceleme yapılmaksı-
zın bu satın alma tarihinden sonra yol fazlası parçanın sözü edilen ta
şınmazın paydaşlarından sadece H.İbrahim Zileli'ye satışına belediye
encümenince karar verildiği dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmış
olup, yol fazlası olan yerin satışının tapuda resmen ifraz edilmemiş
taşınmazın tüm paydaşlarına payları oranında yapılması gerektiğinden
paydaşlardan sadece H.İbrahim Zileli'ye satışın yapılmasına karar ve-
rilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu belediye encümeni kararının iptaline
karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA