kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1973 145 1973 130 14/03/1973
 
TÜRKİYE SİGORTA VE REASSÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ ANA TÜZÜĞÜNÜN, YAPI-
LACAK DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE ANAYASA'NIN 107.MADDESİNE GÖRE DANIŞTAY'IN
İNCELENMESİNDEN GEÇİRİLMESİNE GEREK OLMADIĞI HK.(*)<
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkındaki 7397 sayılı Kanunun 36.
maddesinde, bu Kanunun meriyete vazı tarihinden itibaren üç ay içinde
sigortacılık mesleğinin inkişafı, sigorta şirketleri arasında tesanüd
temini ve haksız rekabeti bertaraf edecek tedbirleri ittihaz ve tatbik
etmek maksadiyle hükmi şahsiyeti haiz bir sigorta ve reassürans şir-
ketleri birliği ana nizamnamesinin Ticaret Bakanlığının teklifi ve İc-
ra Vekilleri Heyetinin kararı ile meriyete vaz edeceği hükümlenmiştir.
7397 sayılı Kanunla sigorta şirketleri ve istihsal organlarının Tica-
ret Bakanlığınca murakabesi hakkında hükümler sevkedilmiş, bundan ayrı
olarak sigorta şirketlerinin ve sigortacılık mesleğinin inkişafı, ara-
larında tesanüt temini ve haksız rekabeti bertaraf edecek tedbirleri
ittihaz ve tatbik maksadıyla da bir birlik kurulması öngörülmüştür.
Maddede zikri geçen Ana Nizamname, bu birliğin statüsünü ve birliğin
üyeleri arasındaki ilişkileri düzenlemek maksadına matuftur.
Bu Kanunun Anayasanın tarifine dahil olan tüzüklerin hazırlanmasını
öngören maddelerinde, bu husustaki usuller 1924 ve 1961 Anayasaları-
nın 52 ve 107.maddelerinde gösterilmiş olduğu için, başkaca herhangi
bir usul tesbit olunmamış, buna karşılık 36.maddede öngörülen Birlik
Ana Nizamnamesi ile 37 ve 38.maddelerin zikrolunan Federasyon ve Mes-
lek Cemiyetlerine ait Nizamnamenin, Anayasa'nın 107.maddesindeki tüzük
tarifine girmediği Kanunkoyucu tarafından da kabul edildiği için bun-
ların yapılması ayrı bir usule bağlanmıştır.
Esasen Sigorta Şirketleri Birliği, evvelce 1149 sayılı Kanunun 5.mad-
desi ile cemiyet olarak kurulmuş ve bu konudaki yeni Kanun lahiyasına
da sigorta şirketlerinin aralarındaki mesleki cemiyetler kurabilecek-
leri yolunda hüküm konulmuş iken, 25.6.1958 tarihli Ticaret Encümeni
Mazbatasında, "... Hükmi şahısların cemiyet teşkil edemiyecekleri mu-
cip sebebiyle değiştirilerek (birlik) yapılmış..." denilmek suretiyle
Ana Nizamnamenin, bu birliğin statüsünü tesbit etmek amacıyla öngörül-
düğü açıkca ortaya konulmuştur.
Ana nizmanameler müstakil bir kuruluşun statüsünü ifade eder. Anayasa'
nın 107.maddesindeki tüzükler ise, kanunun uygulanmasını göstermek ve-
ya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere yürürlüğe konulan ek dü-
zenlemelerdir.
Mevzuatımızda tüzük terimi, Anayasanın 107.maddesinde tarifi yapılan
tüzüklerden başka şirketler ve dernekler gibi kuruluşların iç statüle-
rini düzenleyen metinler için de kullanıldığı halde, Anayasa'daki tü-
zükler hakkında ana nizamname deyimi hiçbir zaman kullanılmamaktadır.
Türkiye Sigorta ve Reassürans Şirketleri Birliği Ana Tüzüğünde, ilgi-
liler yönünden uyulması zorunlu hükümler bulunması ve hükümlerine ay-
kırılığın, Kanunun 54.maddesinde cezai müeyyide altına alınmış olması,
buna tüzük olma vasfını vermez. Zira dayanağını kanundan alan bu gibi
ana nizamnameler de dernek tüzükleri gibi tatbiki mecburi ve cezai hü-
kümler taşırlar. Birlik ana nizamnamesinin de uyulması zorunlu hüküm-
ler ihtiva etmesi, onun Anayasa tüzüğü olmasını gerektirmez.
Binaenaleyh, Türkiye Sigorta ve Reassürans Şirketleri Birliği Anatüzü-
ğünün, yapılacak değişiklik sebebiyle Anayasa'nın 107.maddesine göre
Danıştay'ın incelenmesinden geçirilmesine lüzum olmadığına karar ve-
rildi.
Genel Kurul'un 24.5.1973 gün, E:1973/26, K:1973/31 sayılı kararıyla
onanmıştır.

(DAN-DER, SAYI:12-13)(BŞ/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA