kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1984 3490 1982 7818 03/12/1984
 
1) İLANEN TEBLİGAT KOŞULLARINA UYULMAKSIZIN TEBLİG EDİLEN İHBARNAMEYE
YAPILAN İTİRAZIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNDE YASAYA UYARLIK BULUNMA-
DIĞI,
2) YÜKÜMLÜLERİN TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINA İTİRAZ EDEMİYECEKLERİ
HK.<
Uyuşmazlık, yükümlünün 1977 yılında sattığı taşınmazla ilgili olarak
rayiç bedeli belirleyen Takdir Komisyonu kararının bozulması istemiyle
yapılan itirazı itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddeden
İtiraz Komisyonu kararının bozulması isteminden ibarettir.
Yükümlünün aynı satışla ilgili olarak tahakkuk ettirilen Gayrimenkul
Kıymet Artış Vergisine karşı yaptığı itirazla ilgili olarak 2576 sayı-
lı yasanın geçici 11.maddesi uyarınca Dairemizeintikal eden ve 1982/
8384 esas sayısında kayıtlı bulunan davada, 23.3.1984 gün ve 1984/1683
sayılı kararımızla 213 sayılı yasanın olay tarihinde yürürlükte bulu-
nan 104.maddesine aykırı olarak ilanen tebligat yapıldığı gerekçesiyle
itirazı süreden reddeden İtiraz Komisyonu kararı bozulmuş ve işin esa-
sı incelenerek vergi aslı aynen onanmış ceza ise zaman aşımı nedeniyle
terkin edilmiş bulunmaktadır.
Dava konusu olan bu olayda da uyuşmazlık tahakkukun dayanağı olan ve
vergi ihbarnameleri ile birlikte ilanen tebliğ edildiği iddia edilen
4.10.1977 gün ve 788 sayılı Takdir Komisyonu kararına yönelik olarak
yaratılmış olduğuna göre, yukarda sözü edilen kararımızda belirtildiği
üzere, Vergi Usul Kanunu ile belirlenen ilanen tebligat koşullarına u-
yulmaksızın yapılan tebligat nedeniyle itirazın süresinde yapılmadığı-
nı kabule olanak bulunmamaktadır. Diğer taraftan 213 sayılaı Vergi
Usul Kanununun olay tarihinde yürürlükte olan 377.maddesinde yükümlü-
lerin ve kendilerine vergi cezası kesilenlerin tarh edilen vergilere
ve kesilen cezalara itiraz edebilecekleri hükme bağlandığından, yüküm-
lülere Takdir Komisyonu kararına karşı itiraz hakkı tanınmamıştır.
Bu durumda, Takdir Komisyonu kararının kaldırılması istemiyle yapılan
itirazın bu kararlara karşı yükümlülere itiraz hakkı tanınmadığı gerek
çesiyle reddedilmesi gerekirken, itirazın süre aşımı nedeniyle redde-
dilmesinde hukuka uyarlık bulunmakta ise de sonucu itibariyle yerinde
görülen İtiraz Komisyonu kararının bozulması istemiyle açılan davanın
reddine karar verildi.(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA