kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1986 99 1986 43 30/11/1986
 
ADAY MEMURLARIN ASALETİ ONANMIŞ MEMURLAR GİBİ KURUM İÇİNDE GÖREVLERİ-
NİN VE YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ HK.<
Dava, Ankara Makina ikmal Grup Müdürlüğünde aday Makina ikmal Mühendi-
si olarak görevli bulunan davacının, Van YSE 14.Bölge Hakkari İl YSE
Müdürlüğü emrine aday Makina İkmal Mühendisi olarak atanmasına ilişkin
işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince aday memurun devlet memurundan farklı bir statüye
sahip olduğu, devlet memurlarına uygulanacak hükümlerin aday memurlara
uygulanamıyacağı, 657 sayılı kanunun aday memurların durumlarını düzen
leyen 54.maddesinin 2.fıkrasında aday memurun başka kurumlara naklinin
yapılamıyacağı, dolayısıyla kurum içi naklinin de mümkün olmadığı ge-
rekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından davacının aynı konuda bir başka davası daha ol
duğunu ve bu davanın süre aşımı nedeniyle reddedildiğini, ilgilinin
nakli için ünitesinin teklifte bulunduğunu, disiplin cezası aldığını,
657 sayılı kanunun 54.maddesi hükmü karşısında aynı kurumda başka bir
üniteye nakledilebileceği ileri sürülerek kararın temyizen incelenerek
bozulması istenilmektedir.
Aday memurlar kendileri için getirilen özel hükümler dışında 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanununun diğer hükümlerine tabidir. 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 54.maddesinin 2.fıkrasında aday memurun baş
ka kurumlara naklinin yapılamıyacağı belirtilmiş olup, aday memurun ku
rum içi nakli açısından bir hüküm getirilmemiştir. Bu durumda davacı-
nın da asil memurlar gibi kurum içi nakli hukuken mümkündür.
Dava dosyasının incelenmesinden davacının çalıştığı Ünitenin teklif ya
zısı üzerine naklinin yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Memurların kurumlarınca Görevle-
rinin ve Yerlerinin Değiştirilmesini düzenleyen 76.maddesine aykırılık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davacının Ankara Makina İkmal Grup Müdürlüğü Mü-
hendisliğinden (aday memur) Van YSE 14.Bölge Hakkari ili YSE Müdürlüğü
emrine Mühendis (aday memur) olarak atanmasında mevzuata aykırılık bu-
lunmadığından İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulma-
sına, ihtilaf sadece hukuki noktalara ilişkin bulunduğundan aynı madde
nin 2.fıkrası gereğince davanın reddine karar verildi.(MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA