kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1996 2545 1996 2993 11/10/1996
 
OLAĞAN TOPLANTILARA, YAPILAN ÇAĞRIYA RAĞMEN MECLİS ÜYELERİNİN KATILMA-
MASI, MECLİSE AİT İŞLERİN AKSAMASINA SEBEP OLDUĞUNDAN 1580/53-M BE-
LEDİYE MECLİSİNİN FESHİ GEREKTİĞİ HK.<
1580 sayılı Belediye Yasasının 307 sayılı Yasa ile değişik 53.
maddesinin 3 bendinde, Belediye Meclisinin, yasaca kendisine verilen
görevleri süresi içinde yapmaktan çekinmesi ve bu durumun belediye
meclisine ilişkin işleri aksatması veya geçikmeye uğratması durumunda,
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesh o-
lunacağı kuralı yeralmıştır.
Aydınlar Belediye Meclisinin, 1580 sayılı Yasanın 54. maddesi
uyarınca yapılması gereken Haziran olağan toplantısını zamanında yapa-
mayarak; başkan vekili, katip üye ve encümen üyelerinin seçilemediğin-
den bahisle, belediye başkanı ...'in durumu Valiliğe bildirmesi üzeri-
ne Giresun Valiliğinin 9.7.1996 gün ve 2-1/677 sayılı yazı ile birlik-
te İçişleri Bakanlığının 25.7.1996 gün ve 53364 sayılı yazısı ekinde
1580 sayılı yasanın 53/3 maddesi uyarınca belediye meclisinin feshi
istemli dosya dairemize gönderilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, Aydınlar Belediye Meclisinin, 1580
sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca, 1996 Haziran ayı olağan toplantı-
sını yapmak üzere 5.6.1996 gününde toplandığı, ancak aday olmaması ne-
deniyle katip üye seçimlerinin yapılamadığı, bu nedenle meclis günde-
minin diğer maddelerine de geçilemediği ve toplantının oybirliği ile
kapatıldığı, 27.6.1996 gününde tekrar toplanılacağı hususu usulüne uy-
gun olarak ilan edildiği halde, belediye başkanı ve 2 üyeden başka
toplantıya gelen olmadığı, toplantı için çoğunluk aranmamakla birlik-
te, seçilecek makam sayısı kadar üye bulunmadığından toplantının yapı-
lamadığı, ikinci oturumun 1.7.1996 günü yapılmak üzere oturumun kapa-
tıldığı, 2. oturumun anılan günde yapılacağının ilan edildiği, buna
rağmen yine belediye başkanı ve 2 meclis üyesinden başka toplantıya
gelen olmadığı anlaşılmaktadır.
Buna göre; belediye meclis üyelerinin, zamanında Haziran olağan
toplantısını yapmayarak, başkan vekili, katip üye ve encümen üyelerini
seçmedikleri, kanunen kendisine verilen görevleri yerine getirmedikle-
ri, bu durumun belediye meclisine ait işleri sekteye ve gecikmeye uğ-
rattığı açıktır.
Her ne kadar, belediye meclis üyelerince, meclis toplantıları-
nın belediye başkanınca sabote edildiği, toplantıları gerekçesiz ola-
rak terk ettiği öne sürülmüşsede, dosya da bu yolda bilgi, belge ve
tutanak bulunmadığından, bu iddiaları dayanaksız kalmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Aydınlar Belediye Meclis Üyelerinin 1580
sayılı Yasanın 53/3 maddesinde belirlendiği gibi, belediye meclis iş-
lerini aksattığı açık olduğundan, istemin kabulüne ve belediye mecli-
sinin feshine karar verildi. (MT/NÇ)

(DAN-DER; SAYI:93)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA