kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1966 327 1966 337 09/09/1966
 
BAŞKA BİR GÖREVE ATANMASI İDARİ YARGI KARARIYLA İPTAL OLUNAN MEMURUN
YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİ, TESİS EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ORTADAN KALKA-
CAĞI İÇİN KADROSUNUN BOŞALMAMIŞ SAYILACAĞI, BU KADROYA YAPILAN ATAMA-
NIN KALDIRILMASI SURETİYLE DİĞERİNİN BU KADRODAKİ GÖREVİNE DEVAM ETME-
Sİ GEREKECEĞİ HK.(*)<
İptal davasına konu olan bir işlem ve karar Danıştayca iptal edildiği
tarihten değil, idarece tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kalk-
mış sayılır. 1966/7 sayılı Danıştay içtihadı Birleştirme kararında da
bu husus böylece belirtilmiş bulunmaktadır. Bu durumda başka göreve
nakli idari yargı kararıyla iptal olunan memur hakkındaki nakil işle-
mi, bu karar dolayısıyla, idarece tesis edildiği tarihten itibaren or-
tadan kalkmış olacağına göre o kadronun inhilal etmemiş sayılacağının
kabulü zorunludur.
Bu suretle aynı kadroyu iki kişinin işgal etmesi hali ortaya çıkmakta
olup bunlardan yukarıda belirtilen sebeple münhal sayılamıyacak olan
kadroya yapılmış atamanın kaldırılarak eskidenberi o kadroyu işgal et-
mekte bulunan memurun mezkur kadrodaki görevinin devam etmesi gerekti-
ğine karar verildi.
Genel Kurul'un 3.10.1966 gün, E:1966/235, K:1966/236 sayılı kararıyla
onanmıştır. (BŞ/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA