kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 1117 1992 432 18/03/1992
 
İŞBİTİRME BELGELERİNİN GEÇERLİ VE YETERLİ OLMADIĞI NEDENİYLE C GRUBU
KARNESİNİN E GRUBU OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ
HK.<
Dava, davacının C grubu müteahhitlik karnesinin E grubu olarak değiş-
tirilmesine ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkeme-
since 9.12.1971 tarih 14037 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetme-
liğe göre halihazır harita yapımı işleri ile ilgili işbitirme belge-
lerinin değerlendirilmesi gerektiği, 2 Kasım 1985 tarihinde yayınlanan
İmar Kanununun 44-j maddesine dayalı ilgili Yönetmeliğin 4.maddesine
göre harita, zeminde arazi ve arsa düzenlemesi işlerini yapacakların,
iş hangi ihale usulüne tabi olursa olsun yeterlik belgesi almak zorun-
da oldukları, ayrıca 8.maddeye göre yeterlik belgesi alabilmek için bu
Yönetmelik uyarınca alınmış müteahhitlik karnesinin aslı ya da onay-
lanmış örneğinin gerekli olduğu, yine aynı yönetmeliğin 14.maddesinde
iş gruplarının belirlenmiş bulunduğu, bu maddeye göre C grubunda karne
alabilmek için, 1-D grubu karne sahibi müteahhit olarak A grubunda sö-
zü edilen Yönetmeliklere uygun kendi grubu içinde en az üç yılda
60.000.000 (Altmış Milyon) TL'lık keşif bedelli harita işini onaylat-
mış veya arazi ve arsa düzenlemesi işini tescil ettirilmiş olmak,
2-Geodezi, Fotoğrametri, Harita veya Harita ve Kadastro mühendisi olup
da A grubunda sözü edilen yönetmeliklere uygun harita yapan, yaptıran
ve bu haritaların kontrolunu yaparak onaylayan dairelerde 8 yıl, kamu
sektörünün harita birimlerinde 10 yıl veya özel sektörde şantiye şefi
veya mühendisi olarak 12 yl çalışmış olmak, eski fen amirliği kadrola-
rında 4 yıl çalışmış olmak gerektiği, ayrıca aynı yönetmeliğin müteah-
hitlik karne komisyonunun Görev ve Yetkilerini belirleyen 11.maddesi-
nin 2.fıkrasında "Maddi bir hata yapıldığı veya belgelerin geçersizli-
ği sonradan anlaşılan bir müteahhide ait karneyi komisyon geri ister,
düzeltir veya hükümsüz olduğunu karara bağlar" hükmünün yer aldığı,
dosyanın incelenmesinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IV.Bölge
Müdürlüğü iş bitirme belgesindeki işin Garanti İnşaat Ltd.Şti.'nin
yüklendiği bir iş olup meteahit Sabahattin Ulutürk'ün adına alınmış
bir iş olmadığı, diğer iş bitirme belgesinin Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü VI.Bölge Ceyhan Cevdetiye sağ sahil ve sol sahil sulama in-
şaatlarına ait kamulaştırma planı olup bu işin hem karnesiz iş olduğu
hem de Müteahhitlik Komisyonunca Yönetmeliğin 11.maddesine dayanılarak
işin teknik niteliğinin incelendiği ve işbitirme belgesi olarak değer-
lendirilmeye alınmadığı, yönetmeliğe göre işbitirme belgelerinin İmar
Kanununun 18.maddesine uygun yapılan arazi ve arsa düzenlemesi işleri-
ni kapsadığı, Çukurova Elektrik A.Ş'den alınan işbitirme belgesinin de
Çukurova Elektrik A.Ş'nin aldığı bir iş olduğu ve kanunda belirtilen
arazi ve arsa düzenlemesi işi sayılamayacağı, dolayısıyla davacı tara-
fından verilen bu işbitirme belgelerinin geçerli ve yetrli olmadığı
nedeniyle (C) grubu karnesinin (E) grubu olarak değiştirilmesine karar
verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda dava konusu işlemde mevzuata ay-
kırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu
karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 1.İdare Mahkemesi-
nin 27.4.1989 günlü ve 1989/707 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma
nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülme-
yerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA